REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuoption.value.translations.save

Aktualizuje listę tłumaczeń wariantu cechy

    array call(string $session_id, "option.value.translations.save", array($id, $data, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator wariantu cechu
 • data (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje tłumaczeniach
  • pl_PL (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje o tłumaczeniu w przykładowym języku
   • value (string) - nazwa wariantu cechu
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • tablica zawierająca statusy operacji: (array)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku podania nieprawidłowej lokalizacji, rzucany jest wyjątek z komunikatem **Unknown locale: '$locale'**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $translations = Array(
    "pl_PL" => Array(
      "value" => "Aktualizacja wartości cechy",
    ),    
    "en_US" => Array(
      "value" => "Option value update",
    )
  );
  
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "option.value.translations.save", 
            Array(1, $translations, true)
          ) 
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $r) {
      if ($r == -1) {
        echo "Podane dane są nieprawidłowe i nie spełniają wymagań walidacji";
        $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
      } else if ($r == 0) {
        echo "Operacja się nie udała";
        $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
      } else if ($r == 1) {
        echo "Operacja się udała";
      } else if ($r == 2) {
        echo "Operacja się nie udała - obiekt jest zablokowany przez innego administratora";
      }
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>