REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuproducer.list

Pobiera listę producentów

    array call(string $session_id, "producer.list", array($extended = false, $producers = null))
  

Parametry wejściowe

 • extended (bool) - czy zwrócić tylko listę identyfikatorów producentów (**false**), czy tablicę, której wartościami są tablice asocjacyjne informacji o żądanych obiektach (**true**)
 • producers

Wartość zwracana

 • jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **false**, zwracana jest tablica z identyfikatorami dostępnych obiektów. (array)
 • jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **true**, zwracana jest tablica (wektor) o długości tablicy podanej jako drugi parametr metody. Wektor składa się z tablic asocjacyjnych o strukturze: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów. W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku próby pobrania informacji o nieistniejącej walucie, rzucany jest wyjątek z komunikatem **Manufacturer identified as id: {$id} does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "producer.list", 
        Array(true, true, true, true, true, 
            Array(5, 6, 7) // id producentów
          )
      )
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $item) {
      $producer = (Array)$item;
      
      echo "Id: " . $producer['producer_id'] . "<br>";
      echo "Nazwa: " . $producer['name'] . "<br>";
      
      echo "<hr><br>";
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>

Przykład wywołania w C#

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Web.Script.Serialization;

namespace producer.list
{
  class Program
  {
    public static Object FromJson(string input)
    {
      JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();
      return serializer.Deserialize<Object>(input);
    }

    public static string ToJson(object input)
    {
      JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();
      return serializer.Serialize(input);
    }

    public static Object sendApiRequest(String method, Object[] methodParams)
    {
      WebRequest request = WebRequest.Create("http://shop.example.com/webapi/json/");
      request.Method = "POST";
      request.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
      Stream dataStream = request.GetRequestStream();

      Dictionary<String, Object> postParams = new Dictionary<String, Object>();
      postParams.Add("method", method);
      postParams.Add("params", methodParams);

      string jsonEncodedParams = ToJson(postParams);
      System.Text.UTF8Encoding encoding = new System.Text.UTF8Encoding();
      byte[] byteArray = encoding.GetBytes("json=" + jsonEncodedParams);

      dataStream.Write(byteArray, 0, byteArray.Length);
      dataStream.Close();

      WebResponse webResponse = request.GetResponse();
      Stream responseStream = webResponse.GetResponseStream();
      StreamReader reader = new StreamReader(responseStream);
      string text = reader.ReadToEnd();

      Object response = FromJson(text);
      return response;
    }

    public static String login(String login, String password)
    {
      Object[] methodParams = { login, password };
      Object response = sendApiRequest("login", methodParams);
      String session = null;

      if (response is Dictionary<String, Object>)
      {
        Dictionary<String, Object> d = (Dictionary<String, Object>)response;
        if (d.ContainsKey("error"))
        {
          Console.WriteLine("Wystąpił błąd: {0}, kod: {1}", d["error"], d["code"]);
        }
      }
      else if (response is String)
      {
        session = (String)response;
      }
      return session;
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      String session = login("api", "test");

      if (session != null)
      {
        Object[] methodParams = { session, "producer.list", new Object[] { true, null } };
        Object response = sendApiRequest("call", methodParams);

        if (response is Dictionary<String, Object>)
        {
          Dictionary<String, Object> d = (Dictionary<String, Object>)response;
          if (d.ContainsKey("error"))
          {
            Console.WriteLine("Wystąpił błąd: {0}, kod: {1}", d["error"], d["code"]);
          }
        }
        else if (response is Object[])
        {
          foreach (Object obj in (Object[])response)
          {
            Dictionary<String, Object> d = (Dictionary<String, Object>)obj;
            Console.WriteLine("Id producenta: " + d["producer_id"]);
            Console.WriteLine("Nazwa producenta: " + d["name"]);
            // itp.

            Console.WriteLine();
          }
        }
      }
      else
      {
        Console.WriteLine("Wystąpił błąd logowania");
      }

      Console.ReadKey();
    }
  }
}