REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuproduct.image.list.save

Zapisuje listę zdjęć produktów

    array call(string $session_id, "product.image.list.save", array($list, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • list (array) - tablica, w której wartościami są tablice asocjacyjne z danymi o zdjęciach produktów:
  • product_id (int) - identyfikator produktu
  • gfx_id (int) - identyfikator zdjęcia do aktualizacji. Jeśli nie jest podany, utworzone zostanie nowe zdjęcie
  • content (string) - zawartość pliku graficznego zakodowana w base64
  • url (string) - jeśli istnieje, zawartość pliku graficznego pobierana jest z podanego adresu url. Jeśli pobranie zawartości pliku się nie powiedzie, zwracany jest kod błędu **0**
  • name (string) - (deprecated) opis zdjęcia
  • hidden (int[0/1]) - czy zdjęcie jest ukryte i nie pokazywane w galerii
  • translations (array) - tablica asocjacyjna z tłumaczeniami obiektu. Kluczami tablicy są nazwy lokalizacji, a wartościami tablice asocjacyjne informacji o tłumaczeniach:
   • pl_PL (array) - przykładowa tablica z informacjami o tłumaczeniu w lokalizacji pl_PL
    • name (string) - opis zdjęcia
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • tablica zawierająca dodatni identyfikator dodanego obiektu lub kod błędu: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość **-2** - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów.

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku próby dodania zdjęcia do nieistniejącego produktu, rzucany jest wyjątek z komunikatem **Product identified as id: {$id} does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $image1 = Array(    
    "product_id" => 5,
    "file" => "zdjecie1.jpg",
    "content" => null, // można użyć zdjęcia zakodowanego base64
    // w tym przypadku podajemy url zdjęcia
    "url" => "http://farm5.static.flickr.com/4126/5082060862_662c91c04e.jpg", 
    "name" => "Zdjęcie testowe 1",
  );
  $image2 = Array(    
    "product_id" => 5,
    "file" => "zdjecie2.jpg",
    "content" => null, // można użyć zdjęcia zakodowanego base64
    // w tym przypadku podajemy url zdjęcia
    "url" => "http://farm5.static.flickr.com/4126/5082060862_662c91c04e.jpg", 
    "name" => "Zdjęcie testowe 2",
  );
  
  $images = Array(
    $image1,
    $image2,
  );
  
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "product.image.list.save", Array($images, true)) 
      // zdjęcia, force
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $r) {
      if ($r == -2) {
        echo "Operacja się nie udała - zabrakło czasu na zrealizowanie operacji<br>";
      } else if ($r == -1) {
        echo "Podane dane są nieprawidłowe i nie spełniają wymagań walidacji<br>";
        $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
      } else if ($r == 0) {
        echo "Operacja się nie udała<br>";
        $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
      } else {
        echo "Id nowego zdjęcia: " . $r . "<br>";
      }
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>