REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuproduct.list

Pobiera listę produktów

    array call(string $session_id, "product.list", array($extended = false, $translations = false, $options = false, $gfx = false, $attributes = false, $products = null, $related = false, $mainGfx = false, $feedsExcludes = false))
  

Parametry wejściowe

 • extended (boolean) - czy zwrócić informacje o obiektach
 • translations (boolean) - czy zwrocić dodatkowo informacje o tłumaczeniach
 • options (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o wariantach
 • gfx (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o zdjęciach
 • attributes (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o atrybutach
 • products (array|null) - tablica identyfikatorów obiektów do pobrania lub **null** w celu pobrania wszystkich dostępnych obiektów
 • related (boolean) - czy zwrócić dodatkowo liste identyfikatorów produktów powiązanych
 • mainGfx (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o głównym zdjęciu
 • feedsExcludes (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o wykluczeniach produktu z feedów xml

Wartość zwracana

 • $data jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **false**, zwracana jest tablica z identyfikatorami dostępnych obiektów. : (array)
 • $data jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **true**, zwracana jest tablica (wektor) o długości tablicy podanej jako ostatni parametr metody. Wektor składa się z tablic asocjacyjnych o strukturze: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów. W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku braku dostępu do odczytu dla modułu 'produkty', wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Access denied**
 • W przypadku próby pobrania nieistniejącego produktu, wyrzucany jest wyjątek z komunikatem **Object 'product' identified as id: '{$id}' does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "product.list", 
        Array(true, true, true, true, true, 
            Array(59, 91, 92, 93, 94) // id produktów
          )
      )
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $item) {
      $product = (Array)$item;
      
      echo "Id: " . $product['product_id'] . "<br>";

      $translations = (Array)$product['translations'];
      $translPL = (Array)$translations['pl_PL'];
      echo "Nazwa w języku polskim: " . $translPL['name'] . "<br>";

      $stock = (Array)$product['stock'];
      echo "Cena: " . $stock['price'] . "<br>";
      echo "Stan magazynowy: " . $stock['stock'] . "<br>";

      $gfx = (Array)$product['images'];
      foreach ($gfx as $g) {
        $image = (Array)$g;
        echo "Id zdjęcia: " . $image['gfx_id'] . "<br>";
      }
      
      $attributes = (Array)$product['attributes'];
      foreach ($attributes as $attGId => $attG) {
        echo "Id grupy atrybutów: " . $attGId . "<br>";
        $attGroup = (Array)$attG;
        foreach ($attGroup as $attVId => $attV) {
          echo " - id atrybutu: " . $attVId . ", wartość: " . $attV . "<br>";
        }
      }
      
      echo "<hr><br>";
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>