REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsushipping.list

Pobiera listę metod dostaw

    array call(string $session_id, "shipping.list", array($extended = false, $ranges = false, $payments = false, $gauges = false, $translations = false, $shippings = null))
  

Parametry wejściowe

 • extended (bool) - czy zwrócić tylko listę identyfikatorów metod dostaw (**false**), czy tablicę, której wartościami są tablice asocjacyjne informacji o żądanych obiektach (**true**)
 • ranges (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o przedziałach wagowych/cenowych
 • payments (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o dowiązanych metodach płatności
 • gauges (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o gabarytach
 • translations (boolean) - czy zwrócić dodatkowo informacje o tłumaczeniach
 • shippings (array|null) - tablica identyfikatorów obiektów do pobrania lub **null** w celu pobrania wszystkich dostępnych obiektów

Wartość zwracana

 • jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **false**, zwracana jest tablica z identyfikatorami dostępnych obiektów. (array)
 • jeśli parametr **extended** ustawiony jest na **true**, zwracana jest tablica (wektor) o długości tablicy podanej jako czwarty parametr metody. Wektor składa się z tablic asocjacyjnych o strukturze: (array)

Uwagi

 • Wartości tablicy zwróconej przez tą metodę od pewnego klucza mogą przyjmować wartość array('error' ⇒ -2) - to oznacza, że skrypt po stronie serwera nie miał już czasu na wykonanie żądanych operacji na obiektach (poprzednie iteracje przekroczyły 80% całego dostępnego czasu na wykonanie skryptu). W celu zdobycia oczekiwanych informacji, należy ponowić zapytanie wysyłając tablicę pominiętych obiektów. W celu zapewnienia kompatybilności typów zwracanych obiektów kod błędu jest sygnalizowany przez tablicę asocjacyjną zawierającą klucz 'error'

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku próby pobrania informacji o nieistniejąej metodzie dostawy, rzucany jest wyjątek z komunikatem **shipping identified as id: {$id} does not exist**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "shipping.list", 
        Array(true, true, true, // extended, ranges, payments
            Array(1, 7) // id dostaw
          )
      )
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    foreach ($result as $item) {
      $shipping = (Array)$item;
      
      echo "Id metody dostawy: " . $shipping['shipping_id'] . "<br>";
      echo "Nazwa: " . $shipping['name'] . "<br>";
      // itp.

      echo "<br>Przedziały wagowe/cenowe:<br>";
      $ranges = (Array)$shipping['ranges'];
      foreach ($ranges as $r) {
        $range = (Array)$r;
        echo "Od: " . $range['from'] . ", ";
        echo "do: " . $range['to'] . ", ";
        echo "cena: " . $range['price'] . "<br>";
        // itp.
      }

      echo "<br>Płatności:<br>";
      $payments = (Array)$shipping['payments'];
      foreach ($payments as $paymentId) {
        echo "Id płatności: " . $paymentId . "<br>";
      }
      
      echo "<hr><br>";
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>