Domain – terms of use

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych.

Postanowienia ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady świadczenia przez Krzysztofa Krawczyka oraz Rafała Krawczyka, prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Dreamcommerce S.A., usługi polegającej na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych („usługi rejestracyjnej”)

Korzystanie z usługi rejestracyjnej warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Definicje
§ 2
Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych („usługi rejestracyjnej”),
Serwis – serwis internetowy www.shoper.pl prowadzony przez Dreamcommerce S.A.
Organizator – organizator Serwisu, tj. Dreamcommerce S.A., działająca pod adresem Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków,
Użytkownik – korzystająca z usług Serwisu pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
Abonent – Użytkownik, na którego rzecz ma nastąpić rejestracja domeny internetowej
i którego dane zostały podane Organizatorowi we wniosku rejestracyjnym jako dane abonenta domeny,
Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego rejestratora,
Rejestrator – rejestrator domen internetowych, podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (Umowa o świadczenie usług rejestracyjnych) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługi rejestracyjne
§ 3
Organizator świadczy usługi rejestracyjne polegające na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych na rzecz Abonentów.
Umowa o świadczenie usługi rejestracyjnej zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Abonentem z chwilą otrzymania przez Organizatora elektronicznego wniosku rejestracyjnego Abonenta, prawidłowo wypełnionego oraz przesłanego przez Abonenta przy pomocy udostępnionych w Serwisie aplikacji komunikacyjnych. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem punktu 6 oraz punktu 7 poniżej niniejszego Regulaminu.
W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Abonent posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
W ramach zawartej umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej Organizator zobowiązany jest do pośrednictwa w rejestracji domeny internetowej o nazwie wskazanej przez Abonenta we wniosku rejestracyjnym – z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 i 7poniżej niniejszego Regulaminu.
Zawarcie umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej skutkuje jednoczesnym udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do reprezentacji Abonenta przed Rejestratorem.
Organizatorowi przysługuje prawo odmowy świadczenia usługi rejestracyjnej w przypadku gdy:
domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
w stosunku do domeny prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne wszczęte wcześniej przez innego Użytkownika,
Abonent poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane konieczne do dokonania rejestracji domeny, w tym wymagane przez Rejestratora,
nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a Abonentem nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
do nazwy domeny rości sobie prawa osoba trzecia, która prawa te wiarygodnie wykazała,
rejestracja domeny jest niemożliwa z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.
Odmowa świadczenia usługi rejestracyjnej z przyczyn określonych w punkcie poprzedzającym skutkuje nie zawarciem umowy o świadczenie tej usługi.
W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl .
Rejestracja domeny w ramach świadczenia usługi rejestracyjnej następuje na okres 1 roku. Okres ten biegnie od chwili zarejestrowania domeny przez Rejestratora.
Po upływie okresu, na jaki domena została zarejestrowana domena może zostać ponownie zarejestrowana za pośrednictwem Organizatora na kolejny rok, z tym zastrzeżeniem, że pośrednictwo to wymaga zawarcia pomiędzy Abonentem a Organizatorem kolejnej umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej.
Użytkownik, który jest Konsumentem i zawarł umowę o świadczenie usług rejestracyjnych, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu (10) dni licząc od dnia zawarcia ww. umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia przez Organizatora usługi rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem powyższego (tj. 10-dniowego) terminu.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Abonent lub Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

Płatności
§ 4
Usługa rejestracyjna jest odpłatna. Wysokość opłaty z tego tytułu, w tym opłaty z tytułu ponownej rejestracji domeny na kolejny okres, wskazana jest w cenniku Organizatora który obowiązuje – odpowiednio- w dniu zawarcia umowy oraz w dniu danego przedłużenia umowy.
Zmiana cennika nie dotyczy Abonentów, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z usług rejestracyjnych w ramach umowy abonamentowej.
W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Abonentów korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Abonenta. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
Opłaty z tytułu świadczenia usługi rejestracyjnej są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi w przypadku należytego wykonania usługi, w tym także w przypadku, gdy Abonent nie korzysta z zarejestrowanej domeny internetowej, w przypadku utraty praw do domeny z przyczyn stanowiących następstwo okoliczności, za których powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub jej przeniesienia przez Użytkownika do innego Rejestratora.
Opłata z tytułu świadczenia usługi rejestracyjnej powinna zostać uregulowana przez Abonenta w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi wniosku o rejestrację domeny. W tym samym terminie – licząc od dnia przesłania Organizatorowi wniosku o ponowną rejestrację domeny – powinna zostać uregulowana opłata z tytułu ponownej rejestracji domeny – z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku płatność nie może zostać uregulowana później niż na 14 dni przed upływem dotychczasowego okresu rejestracji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Abonenta w formie elektronicznej, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, o nadchodzącym upływie okresu rejestracji domeny.
Nieuregulowanie wymaganej należności w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zawartej z Abonentem umowy o świadczenie usług rejestracyjnych. W takim przypadku wniosek o rejestrację domeny zostaje usunięty z listy oczekujących na realizację wniosków rejestracyjnych.
W przypadku terminowego uregulowania przez Abonenta należności z tytułu usługi rejestracyjnej Organizator zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi w takim czasie, aby zarejestrowanie domeny było możliwe w terminie 72 h, licząc od momentu zapłaty powyższej płatności.

Odpowiedzialność Abonenta i Organizatora
§ 5
Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za skutki ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z rejestracją domeny internetowej w złej wierze.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
wyrejestrowanie domeny przez Rejestratora w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji Domeny,
zablokowanie, zajęcie lub usunięcie Domen przez inny podmiot, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
rejestrację Domeny w złej wierze po stronie Abonenta, w tym związane z tym naruszenie praw osób trzecich,
dokonanie zmian w konfiguracji Domeny, usunięcie Domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności w związku z utratą przez Abonenta danych autoryzacyjnych do Domeny,
opóźnienie rejestracji Domeny przez Rejestratora wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.
Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej z tego tytułu przez Abonenta. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumenta.

Polityka Prywatności
§ 6
Administratorem danych osobowych Abonentów oraz osób korzystających z Serwisu (Użytkowników) w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest Organizator.
Organizator zapewnia ochronę powierzanych mu przez Abonentów do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych..
Przetwarzanie danych osobowych Abonentów następuje w celu realizacji usługi rejestracji.
Dane osobowe zgromadzone w Serwisie mogą być także wykorzystywane w celu informowania Abonentów o Serwisie i świadczonych przez niego usługach.
Organizator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Abonenta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (Użytkownika) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną tylko i wyłącznie jeżeli jest to zgodne z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Poza przypadkami wskazanymi powyżej informacje dotyczące Abonenta lub Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Abonenta lub Użytkownika.
W ramach realizacji usługi rejestracji przetwarzane są następujące dane osobowe Abonentów:
nazwisko i imię lub nazwa firmy Abonenta,
numer ewidencyjny NIP lub inny numer ewidencyjny Abonenta,
miejsce zamieszkania Abonenta,
adres poczty elektronicznej Abonenta,
numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Abonenta.
Udostępnianie danych osobowych przez Abonentów ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do realizacji usługi rejestracji. Dane są udostępniane przez Abonenta na etapie jego rejestracji w Serwisie oraz na etapie dokonywania korekty lub aktualizacji danych.
Organizator informuje, że z momentem połączenia się przez Abonenta lub inną osobę fizyczną (Użytkownika) z serwisem w logach systemowych serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Abonenta lub Użytkownika, z którego Abonent lub inna osoba fizyczna łączy się z Serwisem. Organizator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Abonenta oraz Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z serwisem. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
Organizator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z usługi przez Abonenta lub Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:
dostosowanie usługi do potrzeb Abonentów korzystających z usługi,
tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Abonentów i Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
W przypadku gdy Organizator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez panel obsługi Klienta, dostępny pod adresem panel.shoper.pl
Każdy Abonent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać mail na adres:bok@shoper.pl lub zadzwonić pod numer telefonu 12 379 32 84
Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Usługi Organizator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
rozliczenia usługi lub dochodzenia roszczeń z tego tytułu,
stwierdzenia, czy korzystanie przez Użytkownika z Usługi było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa i wyjaśnienia okoliczności ewentualnego niedozwolonego korzystania z tej usługi.
dostarczenia Użytkownikowi materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu (w przypadku posiadania przez Organizatora ważnej zgody na dokonywanie powyższych czynności).

Reklamacje
§ 7
Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi rejestracyjnej.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy Organizatora bok@shoper.pl
Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni . Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

Zmiany Regulaminu.
§ 8
Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi rejestracji w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Regulaminu. W takim przypadku postanowienia zmodyfikowanego Regulaminu odnoszą się do warunków świadczenia usługi w kolejnym okresie abonamentowym, o ile umowa zostanie przedłużona przez Abonenta na ten okres, a Abonent wyrazi zgodę na nowy Regulamin.
Umowa o świadczenie usługi rejestracji zawierana jest w języku polskim.
Abonenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Abonentowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usługi Hostingu następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.