Reseller program terms of use

§1 Definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu zostaną użyte poniższe pojęcia mają one następujące znaczenie:

Dostawca – spółka DreamCommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Reseller – Klient DreamCommerce S.A. zainteresowany współpracą w ramach Programu Resellerskiego;
Klient DreamCommerce S.A. (Klient, Klient Dostawcy) – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę vat z tytułu sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez DreamCommerce S.A.;
Klient Resellera – Klient z którym Reseller zawarł umowę dystrybucji w zakresie produktów lub usług DreamCommerce S.A;
Program Resellerski (Program) – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji produktów i usług DreamCommerce S.A na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
Panel Resellera – serwis internetowy www dostępny pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski umożliwiający realizowanie postanowień niniejszego regulaminu;
Produkty, Usługi – oferowane przez DreamCommerce S.A produkty i usługi (np. licencje) wymienione w Panelu Resellera, które mogą być przedmiotem umów dystrybucyjnych oraz zamówień zawieranych lub realizowanych w imieniu i/lub na rzecz Dostawcy;
SaaS – (z ang. „Software as a Service” – oprogramowanie jako usługa) model korzystania z usług w postaci określonej aplikacji DreamCommerce S.A;
Strona/y – DreamCommerce S.A. oraz Reseller;
LT – (z ang. Life Time – licencja dożywotnia) model uzyskania licencji do instalacji na serwerze.

§2 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Resellerskiego, w ramach którego Reseller jest dystrybutorem Produktów i/lub Usług Dostawcy.
Rejestrując się w Programie Resellerskim Reseller akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§3 Produkty i Usługi

Produkty i Usługi będące przedmiotem współpracy Stron wyszczególniono w Panelu Resellera znajdującym się pod adresem internetowym https://panel.shoper.pl/program-resellerski.
Ilość i rodzaj Produktów i Usług może ulec zmianie w dowolnymm momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy, a także wypełniania warunków współpracy przez Resellera.
Reseller jest informowany o zmianach w ilości, rodzaju oraz cenie Produktów i Usług za pośrednictwem Panelu Resellera. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Resellera.

§4 Wynagrodzenie i prowizje

Reseller jest uprawniony do dystrybucji Produktów i Usług Dostawcy na zasadach i warunkach (w tym cenach) określonych w Panelu Resellera pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski.
Wysokość i warunki udzielanego każdorazowo Resellerowi przez Dostawcę rabatu lub wysokość prowizji mogą ulec zmianie w trakcie współpracy i są uzależnione od aktualnej oferty Dostawcy oraz wypełniania warunków współpracy przez Resellera.
Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianie wysokości i udzielonego rabatu lub wartości prowizji za pośrednictwem Panelu Resellera oraz poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych. Zmiany w wysokości i warunkach wynagradzania Resellera obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Resellera.
Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączona zostaje możliwość domagania się przez każdą ze Stron jakiejkolwiek rekompensaty czy zwrotu wydatków i/lub kosztów związanych ze współpracą, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń.

§5 Zasady współpracy

Reseller, który jest zainteresowany współpracą w ramach Programu Resellerskiego musi być Klientem Dostawcy, zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu oraz zarejestrować konto w Panelu Resellerskim.
Współpraca Stron w ramach Programu Resellerskiego odbywa się z wykorzystaniem Panelu Resellera.
Korzystanie z Panelu Resellera polega na zalogowaniu się do Panelu Resellera i samodzielnym dokonaniu przez Resellera zakupów potrzebnych Produktów oraz/lub Usług poprzez:

wypełnienie odpowiednich formularzy;
dokonanie akceptacji stosownych regulaminów świadczenia oraz/lub użytkowania Produktów oraz/lub Usług, a także
opłaceniu Produktów oraz/lub Usług z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych.

Reseller jest uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Klientom Resellera Produktów i Usług będących przedmiotem współpracy. Powyższe ceny nie mogą być niższe od cen zakupu Produktów i Usług od Dostawcy w ramach Programu Resellerskiego.
Rozróżniane są cztery (4) poziomy udzielanych Resellerowi rabatów (poziomy rabatowe), które są uzależnione od uzyskanych przez Resellerów wyników dystrybucji Produktów i Usług (wyniki dystrybucji Resellera):

I poziom rabatowy – 1 (jedna) licencja udzielona Klientowi danego Resellera;
II poziom rabatowy – 2-3 licencji udzielonych Klientom danego Resellera;
III poziom rabatowy – 4-6 licencji udzielonych Klientom danego Resellera;
IV poziom rabatowy – 7 i więcej licencji udzielonych Klientom danego Resellera.

Ilość zakupionych licencji, która decyduje o poziomie rabatowym naliczana jest dla każdego z modeli licencyjnych (SaaS, LT) odrębnie.
Za każde kolejne opłacenie Produktów lub Usług przez Klienta Resellera Reseller otrzyma prowizję w wysokości wskazanej w Panelu Resellerskim. Wypłata prowizji następuje na podstawie poprawnie wystawionej faktury vat z terminem płatności 7 dni wgranej do Panelu Resellerskiego. Minimalna wartość wypłaty to 500 zł netto. Po dokonaniu wypłaty prowizji Dostawca pomniejsza wartość zgromadzonych środków o wartość wypłaconej prowizji.
Do wyników dystrybucji Resellera, o których mowa w ust. 5 powyżej wliczają się tylko i wyłącznie zakupy Produktów i Usług dokonane z wykorzystaniem Panelu Resellera. Zakupy dokonane w jakiejkolwiek innej formie, nawet z podaniem takich samych danych Klienta Resellera nie zostaną zaliczone do wyniku dystrybucji Resellera w Programie Resellerskim chyba, że Reseller będzie w stanie jednoznacznie wykazać, iż dany zakup powstał na wskutek jego rekomendacji.
Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji w dowolnym momencie z wyprzedzeniem minimum trzydziestu (30) dni kalendarzowych. Zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji obowiązują Strony z momentem ich opublikowania w Panelu Resellera.
Korzystanie z Produktów i/lub Usług Dostawcy odbywa się na zadach określonych w licencjach i/lub regulaminach ustanowionych przez Dostawcę dla poszczególnych Produktów lub Usług.
Reseller przez cały okres współpracy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Dostawcy, świadczonej w Dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie i mailowo.
Reseller – tylko i wyłącznie na potrzeby prezentacji marketingowej Produktu „Oprogramowanie Shoper 5” Klientom Resellera – z dniem przystąpienia Resellera do Programu Resellerskiego uzyskuje od Dostawcy jedną licencję dożywotnią albo jedną licencję abonamentową utrzymywaną na serwerach Dostawcy, na korzystanie z Oprogramowania Shoper 5. Powyższa licencja niewyłączna obowiązuje na terytorium RP przez okres współpracy Stron w ramach Programu Resellerskiego.
Po pierwszym zakupie Reseller jest uprawniony umieścić w ramach zasobów posiadanej przez siebie witryny internetowej znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller Shoper” zgodnie ze specyfikacją:
Oznaczenie Autoryzowanego Resellera w Programie Resellerskim Shoper®
znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller Shoper” prowadzi (jako odniesienie internetowe tj. link) do podstrony w serwisie Shoper.pl, na której będzie zawarta informacja potwierdzająca fakt współpracy Dostawcy z Resellerem oraz formularz kontaktowy do zgłaszania uwag.

Reseller nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach licencyjnych zawieranych z Klientami Resellera.

§6 Wizerunek Shoper

Reseller jest zobowiązany do nie działania na szkodę Dostawcy, a w szczególności do nie podejmowania i nie angażowania się w żadną aktywność w żadnym z mediów tradycyjnych – takich jak radio, prasa, telewizja – i/lub mediów internetowych, a także innych niewymienionych powyżej, które mogą naruszyć wizerunek i dobra osobiste Dostawcy.
Reseller jest zobowiązany do nieużywania jakichkolwiek znaków, oznaczeń, symboli, słów, zwrotów lub treści mogących wprowadzić w błąd odbiorcę w/w komunikatów i wywołać w nim wrażenie obcowania bezpośrednio z Dostawcą.
Reseller jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, aby nie powodować niebezpieczeństwa mylenia go z Dostawcą lub aby nie sprawiać wrażenia, że jest Dostawcą bądź innym podmiotem trzecim lub osobą powiązaną z Dostawcą w sposób inny niż współpraca w ramach Programu Resellerskiego. Reseller na swojej stronie internetowej nie będzie korzystał z takich materiałów Dostawcy (np. ), których nie otrzymał w tym celu od Dostawcy. Zabronione jest korzystanie z materiałów Dostawcy bez uprzednio wyrażonej przez Dostawcę zgody – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

§7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Resellerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
Dostawca jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Resellera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną (papierową).
Reseller jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez skasowanie swojego konta w Panelu Resellera.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej wspólpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Dostawcy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, z wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie Regulaminu przez Dostawcę.

§8 Prawa własności

Reseller może dokonywać modyfikacji Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5” na rzecz Klientów Resellera.
Reseller nie może udostępnić osobom trzecim, innym niż Klient Resellera, kodu źródłowego Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5” oraz jakichkolwiek dodatkowych modułów oraz aktualizacji przeznaczonych do wykorzystania z Produktem pt. „Oprogramowanie Shoper 5” w żadnej postaci. Zobowiązanie o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie również trwać po zakończeniu współpracy.
Reseller nie może dokonywać prób tworzenia jakiegokolwiek innego programu w oparciu o jakikolwiek fragment kodu źródłowego Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5”.
Prawa autorskie majątkowe do Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5”, które przysługują Dostawcy obejmują w szczególności:
– cały kod źródłowy Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5”,
– zastosowane rozwiązania technologiczne,
– wszystkie opisy Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5”,
– strukturę katalogów oraz
– wszystkie struktury danych.

Dostawca jest również podmiotem innych praw własności intelektualnej w zakresie pt. „Oprogramowanie Shoper 5”.
Reseller jest zobowiązany do zachowania wszelkich oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych, a także innych symboli Dostawcy, którymi oznaczone są Produkty i Usługi, w szczególności zaś do zachowania oznaczeń „Shoper” w panelu administracyjnym Produktu pt. „Oprogramowanie Shoper 5” oraz do zachowania aktualnych wytycznych dotyczących stopki w Produkcie pt. „Oprogramowanie Shoper 5” określonych w Panelu Resellera. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w niniejszym punkcie Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego i dokonanego na własny koszt przywrócenia oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych, a także innych symboli Dostawcy w Produktach lub Usługach.

§9 Zachowanie poufności

Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Dostawcy, stosowanych przez Dostawcę zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży, marketingu, public reations, a także dane Klientów Dostawcy oraz Klientów Resellera.
Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych nie będzie ujawniać Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia ich spółkom grupy kapitałowej Strony, a także tym pracownikom, zleceniobiorcom lub profesjonalnym doradcom, którzy: (i) złożyli pisemne oświadczenie, w którego treści zobowiązali się do zachowania ww. informacji w poufności albo (ii) są zobowiązani do zachowania ww. informacji w poufności na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zapewnia, że ww. osoby korzystać będą z Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania dotyczących tej Strony praw i obowiązków wynikających z niniejszej współpracy oraz będą dokładać należytych starań by zachować poufność tych informacji. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności Stronę będącą ujawniającym Informacje Poufne.

§10 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rostrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Pozwanego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Żadna ze Stron nie może formułować jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugiej Strony.
Reseller nie może dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub kilka z nich) niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej.
Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianach Regulaminu za pośrednictwem Panelu Resellera oraz poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych. Zmiany w Regulaminie obowiązują Resellera od dnia doręczenia mu wiadomości o zmianie.