Skocz do zawartości

Regulamin

Przed podjęciem aktywności na forum zapoznaj się z regulaminem Forum Sugestii Shoper® (zwanego dalej „Forum”).

1. Definicje:

 • Usługodawcą Forum jest spółka Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem: Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków (zwana dalej „Usługodawcą”).

 • Forum - forum dyskusyjne, dostępne na stronie Usługodawcy https://www.shoper.pl/forum/ jest przeznaczone dla użytkowników oprogramowania sklepu internetowego Shoper® i służy do wymiany informacji i poglądów między Użytkownikami. Korzystanie z forum jest nieodpłatne.

 • Użytkownik – osoba fizyczna będąca Klientem korzystająca z Forum.

 • Klient – osoba korzystająca z oprogramowania Shoper®, na podstawie Umowy, osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

 • Konto Użytkownika – narzędzie umożliwiające korzystanie z forum po zalogowaniu się przez Użytkownika na stronie https://www.shoper.pl/forum/ . Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.

 • Nazwa Użytkownika – login Użytkownika, który nie może zawierać frazy „forum", „administrator", „moderator” oraz może mieć długość od 3 do 25 znaków.

 • Moderator / Administrator - osoba wyznaczona przez Usługodawcę do moderowania lub zarządzania Forum.

 • Post – wiadomość (treść) umieszczona na Forum przez Użytkownika.

 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://www.shoper.pl/forum/

 • Rejestracja – to jest dokonanie przez Użytkownika wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Forum.

 • Temat - wątek tematyczny utworzony przez Użytkownika.

2. Założenia Forum:

 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu forum.

 • Korzystanie z Forum wymaga Rejestracji. Dane wymagane dla Rejestracji Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie internetowej https://www.shoper.pl/forum/, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu.

 • Użytkownik zobowiązany jest w trakcie Rejestracji do:

  • zaakceptowania Regulaminu, oraz

  • wyrażenia zgody do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie korzystania z Forum oraz

  • podania Nazwy Użytkownika

Warunkiem koniecznym do zakończenia Rejestracji jest potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na podany przy rejestracji adres e-mail. 

 • Strony są zobowiązane niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Użytkownik zobowiązany jest poinformować DreamCommerce S.A. o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Konta Użytkownika.

 • Użytkownik dla korzystania z Forum posługuje się hasłem i Nazwą Użytkownika ustalonymi podczas Rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować DreamCommerce SA o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i Nazwy Użytkownika lub Konta Użytkownika osobom trzecim.

 • Forum ma za zadanie umożliwić użytkownikom oprogramowania Shoper® dyskusję nad zagadnieniami związanymi z użytkowaniem oprogramowania oraz szeroko pojętą branżą e-commerce a także przekazywanie swoich uwag i pomysłów dotyczących rozwoju ww. oprogramowania (tj. przedstawianie sugestii w zakresie nowych funkcjonalności lub zmian w oprogramowaniu).

 • Forum składa się z 3 części:

 1. Forum - miejsce dla dyskusji ogólnych na tematy dotyczące oprogramowania Shoper. Dla łatwiejszej nawigacji podzielone na główne wątki odpowiadające zakładkom w panelu administracyjnym sklepu.

 2. Sugester - miejsce zgłaszania propozycji i uwag rozwiązań dotyczących rozwoju oprogramowania Shoper,

 3. Hyde Park - miejsce luźnych dyskusji i wymiany doświadczeń

 • Forum ma również za zadanie umożliwić spółce DreamCommerce S.A. zamieszczanie zapytań do użytkowników ww. oprogramowania dotyczących rozwoju funkcjonalności lub dodatkowych usług. W takim przypadku użytkownicy Forum biorą udział w głosowaniu na temat tego czy dana usługa jest potrzebna.

 • Spółka DreamCommerce S.A., twórca oprogramowania Shoper®, jednocześnie zastrzega, że:

  • Forum nie jest miejscem na zgłaszanie bieżących problemów technicznych związanych z użytkowaniem oprogramowania – powyższe problemy będą przekazywane do DOK i usuwane z Forum lub zamykane

  • treści zawarte na Forum w żaden sposób nie mogą stanowić podstaw do występowania z roszczeniami w zakresie konieczności oraz terminów wprowadzania przez spółkę DreamCommerce S.A. lub podmioty z nią powiązane jak również podmioty współpracujące lub będące następcami prawnymi spółki DreamCommerce S.A. proponowanych funkcjonalności lub zmian do oprogramowania.

 • Każdy uczestnik Forum może głosować na sugestie zgłoszone przez innych użytkowników. Do dyspozycji ma jeden głos na każdą zgłoszoną i zatwierdzoną przez administratora lub moderatorów sugestię.

 • DreamCommerce S.A. zastrzega sobie prawo decydowania o konieczności oraz kolejności wdrażania sugerowanych zmian.

 

3. Korzystanie z Forum:

 • Wypowiedzi dotyczące problemów technicznych związanych z bieżącym użytkowaniem oprogramowania będą przekierowywane do DOK;

 • Korzystając z Forum należy przestrzegać Regulaminu oraz zasad Netykiety.

 • Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą w wyniku Rejestracji, w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania użytkownika do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego;

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron;

 • Każda ze stron jest uprawniona wypowiedzieć umowę o korzystanie z Forum bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

 • Korzystanie z Forum możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,

- minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

 • Użytkownik Forum ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter, poprawność, kompletność, dokładność oraz przydatność i zawartość merytoryczną zamieszczonych przez siebie treści (dane tekstowe, graficzne, audialne, audiowizualne itp.). Usługodawca (jako „host provider”) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, z zastrzeżeniem art. 14 u.ś.u.d.e. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

 • W przypadku powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia na Forum treści naruszających Regulamin, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem e-mail: sugestie@shoper.pl

 • Zabronione jest zamieszczanie w ramach Forum bezprawnych treści lub treści, z którymi jest związana bezprawna działalność, a w szczególności treści, które stanowią:

  • utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i/lub przedmioty praw pokrewnych, a także przedmioty praw własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej (np. znak towarowy) w przypadku gdy udostępniający je za pośrednictwem Forum użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w powyższy sposób;

  • naruszenie dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Cywilny (np. podanie nieprawdziwych informacji na temat osoby fizycznej lub osoby prawnej, zamieszczenie wizerunku osoby trzeciej bez jej zgody);

  • naruszenie przepisów obowiązującego prawa czyli m.in. publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, popełnienia zbrodni lub występku, a także obrażanie uczuć religijnych w rozumieniu Ustawy Kodeks Karny;

  • naruszenie jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

 • Użytkownik Forum, poprzez zamieszczenie treści na Forum, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego

 • Użytkownik Forum nie może zamieszczać na nim komunikatów o charakterze reklamowym oraz odniesień internetowych (linków) do treści nie związanych z proponowaną zmianą, nową usługą lub funkcjonalnością oprogramowania bez wcześniejszego  uzgodnienia z Usługodawcą;

 • Użytkownikowi Forum nie należy się żadne wynagrodzenie z tytułu zamieszczenia treści w ramach Forum oraz ewentualnego wdrożenia przez osobę trzecią (w tym spółkę Dreamcommerce S.A., jej następcę prawnego lub podmioty z nią powiązane) podanego przez użytkownika pomysłu na funkcjonalność, zmianę lub usługę;

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwiania dostępu do tych treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że są one bezprawne lub jest z nimi związana bezprawna działalność. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści;

 • W przypadku gdy w wyniku zamieszczenia przez użytkownika w ramach Forum danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa lub wyrządzenia osobie trzeciej szkody przez użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

4. Odpowiedzialność.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi poprawne korzystanie z Forum i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Forum sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Forum.

 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podmiotu trzeciego, któremu umożliwia korzystanie z usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • szkodę użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

  • skutki korzystania z Forum przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

  • szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

  • treść wszelkich wypowiedzi użytkownika, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem Forum.

 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Forum z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań użytkownika oraz podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania użytkownik ponosi odpowiedzialność.

 • Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw użytkownika.

5. Postanowienia końcowe.

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

 • Usługodawca może zmienić Regulamin. W przypadku użytkowników zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku rejestracji lub innej umowy o świadczenie usług, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.

 • Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Forum w sposób umożliwiający jego przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://www.shoper.pl/forum/terms/

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2016 r.

Drogi użytkowniku,

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Jeżeli nie zmienisz ustawień, będą one zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.