Shoper

Jak tworzyć grupy klientów i subskrybentów? Jak nimi zarządzać?

Klienci > Grupy klientów

W zakładce Grupy klientów w menu Klienci możesz utworzyć grupy klientów, którym przyporządkujesz indywidualny rabat lub do których kierować będziesz wysyłkę newslettera.

Zakładka Grupy klientów w menu Klienci

Po kliknięciu opcji dodaj grupę klientów, musimy jej przypisać podstawowe informacje:

Dodaj grupę klientów
Dodawanie grupy klientów

 • Nazwa grupy – tu należy wprowadzić nazwę grupy,
 • Rabat – wprowadzony procentowy rabat, który będzie przydzielany każdemu klientowi należącemu do tej grupy,
 • Automatycznie dodawaj klientów do tej grupy – po zaznaczeniu tej opcji, każdy nowy klient zarejestrowany w sklepie, będzie dodawany do tej grupy.

Uwaga: jeżeli opcja automatycznie dodawaj klientów do tej grupy nie została zaznaczona, to aby dodać klienta do danej grupy, należy go odnaleźć na liście klientów (menu Klienci > Klienci) i po przejściu do edycji wybrać odpowiednią grupę klientów w danych podstawowych.

Usunięcie wybranej grupy jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy dana grupa nie będzie posiadać przypisanych do niej klientów. Jeżeli spróbujemy wykonać taką operację, otrzymamy komunikat: “Nie można usuwać grup, do których dowiązani są klienci”, który zablokuje dalsze działania.

Usuwanie grup z dowiązanymi klientami

Żeby wypisać klientów z interesującej nas grupy, należy przejść do menu Klienci > Klienci. W tej sekcji możemy przefiltrować klientów według przypisanych grup, po czym – kiedy będziemy mieć już interesującą nas listę klientów do wypisania z grupy – dokonujemy zaznaczenia i z listy rozwijalnej akcje wybieramy opcję dowiąż do grupy. Wybranie tej opcji i kliknięcie w Wykonaj spowoduje wypisanie klientów z tej konkretnej grupy, w której się już znajdowali.
Warto pamiętać, że usunięcie grupy klientów nie powoduje wykasowania klientów z panelu administracyjnego sklepu.

Klienci > Subskrybenci

Zakładka Subskrybenci w menu Klienci

Tutaj znajdziesz zbiór e-maili klientów, którzy zapisali się do newslettera na stronie twojego sklepu (w module o tym samym tytule). Ta sekcja podzielona jest na kilka kolumn:

 • ID – liczba porządkowa klienta przypisywana automatycznie przez oprogramowanie,
 • Adres e-mail – lista adresów e-mail klientów,
 • Grupy – mogą zawierać status brak, co znaczy, że klient nie jest przypisany do żadnej grupy, lub nazwę nadaną przez administratora sklepu utworzoną w zakładce Grupy Subskrybentów w menu Klienci,
 • Data rejestracji – data dodania klienta/zapisania się do newslettera,
 • Aktywność – jest to kolumna statusu klienta; klient jest nieaktywny jeśli nie kliknie w link potwierdzający chęć przystąpienia do e-mailingu, aktywny – kiedy poprzez kliknięcie w link, wyrazi chęć przystąpienia do newslettera,
 • Akcje – można usunąć adres e-mail z listy poprzez kliknięcie w usuń lub przejść do edycji subskrybenta. Podczas edycji, w zakładce dane podstawowe, dokonujemy korekty adresu e-mail oraz aktywujemy lub wyłączamy dany adres. W zakładce Grupy z kolei – przypisujemy wybranego klienta do grupy subskrybentów.

Grupy subskrybentów

Zakładka Grupy Subskrybentów w menu Klienci

Zakładka Grupy subskrybentów w menu Klienci pozwala zarządzać grupami w celu sprawnej i spersonalizowanej wysyłki newslettera. Sekcja jest podzielona na kilka na kolumn:

 • ID – liczba porządkowa przypisywana automatycznie przez oprogramowanie, po utworzeniu danej grupy,
 • Nazwa grupy – nazwa utworzona przez administratora sklepu,
 • Liczba subskrybentów – zawiera ilość klientów przypisanych do danej grupy,
 • Akcje – z listy rozwijalnej można wybrać opcję usuń, co spowoduje permanentne usunięcie danej grupy, lub edytuj i przejść do edycji danej grupy:
  – w danych podstawowych można dokonać zmiany nazwy grupy lub zaznaczyć opcję automatycznie dodawaj subskrybentów do tej grupy, co sprawi, że każdy klient rejestrujący się w newsletterze będzie przypisywany automatycznie do tej grupy; liczba adresów e-mail będzie zawierać liczbową ilość przypisanych tychże adresów do grupy,
  – w panelu subskrybenci, zarządzamy adresami e-mail.

Raporty > Klienci

W menu Raporty znajduje się zakładka Klienci, która przedstawia raporty na temat klientów naszego sklepu i zawiera sekcje: rejestracje oraz klienci według zamówień.

Zakładka Klienci w menu Raporty

Rejestracje

Rejestracje dają możliwość wygenerowania raportu dotyczącego ilości rejestrujących się klientów w wybranym przedziale czasowym. Generowanie raportu możemy zdefiniować ustalając:
– datę rejestracji klienta – predefiniowane okresy lub wybierając dokładny zakres dat,
– przedstaw jako – określa szczegółowość raportu w zależności od dni, tygodni, miesięcy, kwartałów lub lat,
– źródło – określa pochodzenie zamówień: sklep, Facebook, wersja mobilna, Allegro.

Raport dotyczący rejestracji klientów w sklepie

Raport możemy wygenerować po wybraniu jego założeń i naciśnięciu przycisku Pokaż. Żeby przywrócić ustawienia domyślne, należy wybrać opcję wyczyść.

Pokaż

Wygenerowany raport wyświetla się w formie wykresu – na lewej osi pionowej znajduje się ilość rejestracji, na poziomej przedział czasowy, a poniżej wykresu znajduje się liczba zarejestrowanych klientów w określonym czasie.

W zakładce Klienci według zamówień generujemy raporty ilości zamówień składanych przez klientów w wybranym przedziale czasowym. Generowanie raportu możemy zdefiniować ustalając:
– datę złożenia zamówienia – predefiniowane okresy lub wybierając dokładny zakres dat,
– status zamówienia – wszystkie, zamknięte-zrealizowane, zamknięte-niezrealizowane,
– źródło zamówienia – określa pochodzenie zamówień: sklep, Facebook, wersja mobilna, Allegro.

Wygenerowany raport wyświetla się w formie wykresu – na lewej osi pionowej znajdują się nazwy klientów, pozioma przedstawia ilość złożonych przez nich zamówień. Poniżej wykresu znajduje się lista klientów, która uwzględnia ilość, wartość i średnią wartość zamówień.

Raport zamówień składanych przez Klientów - wykres

Zamówienia w twoim sklepie.
Naucz się nimi zarządzać.