Regulamin świadczenia usługi Shoper Rekomendacje

§1 Definicje

 1. Algorytm – zdefiniowany przez Usługodawcę i działający w ramach Usługi mechanizm analizowania zachowań Klientów w Sklepie pozwalający na ustalenie potencjalnych zainteresowań produktowych Klientów.
 2. Moduł Rekomendacji – element interfejsu Sklepu, w ramach którego wyświetlane są Rekomendowane Produkty.
 3. Klient –  użytkownik odwiedzający Sklep.
 4. Okres rozliczeniowy – okres rozliczeniowy za świadczenie Usługi, trwający pełen miesiąc kalendarzowy, a w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego, trwający przez liczbę dni pozostałych do końca tego miesiąca.
 5. Platforma – oprogramowanie Usługodawcy „Shoper”, umożliwiające Zleceniodawcy prowadzenie Sklepu.
 6. Przychód – przychód Zleceniodawcy ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży na zewnętrznych serwisach sprzedażowych (np. Allegro) oraz przychodu z zamówień wprowadzanych w panelu administracyjnym Sklepu ręcznie przez Zleceniodawcę.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący stosunki pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą.
 8. Rekomendowane Produkty – towary lub usługi znajdujące się w Sklepie Zleceniodawcy, które Algorytm uznał za potencjalnie interesujące dla Klientów.
 9. Serwis – serwis Usługodawcy dostępny pod adresem: https://www.shoper.pl/warunki-serwisowe
 10. Sklep – sklep internetowy Zleceniodawcy prowadzony w ramach Platformy.
 11. Usługa – usługa Systemu Rekomendacji Shoper świadczona Zleceniodawcy przez Usługodawcę polegająca na wyświetlaniu Klientom w Sklepie Zleceniodawcy Rekomendowanych Produktów w oparciu o wcześniejsze zachowania innych Klientów.
 12. Usługodawca – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (31-280) przy ul. Władysława Łokietka 79, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000395171, posiadająca NIP: 9452156998 oraz REGON: 121495203, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 851 500,00 zł (w całości wpłaconym), e-mail: [email protected], będąca właścicielem i administratorem Platformy.
 13. Wartość sprzedaży – wartość sprzedaży Rekomendowanych Produktów brana pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia dla Usługodawcy za świadczenie Usługi.
 14. Zleceniodawca – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który odpłatnie korzysta z Platformy i korzysta z Usługi.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługa skierowana jest do Zleceniodawców, którzy chcieliby zwiększyć sprzedaż w‌ Sklepie poprzez wyświetlanie Rekomendowanych Produktów swoim Klientom.
 2. Do rozpoczęcia korzystania z Usługi wymagana jest jej aktywacja w odpowiednim miejscu w panelu administracyjnym Sklepu.
 3. Zleceniodawca aktywując Usługę potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Uruchomienie lub świadczenie Usługi może być uzależnione przez Usługodawcę od uregulowania wszelkich, ewentualnych zaległości Zleceniodawcy względem Usługodawcy.

§3 Sposób działania

 1. W ramach Usługi Usługodawca, w imieniu Zleceniodawcy, korzystając z Algorytmu, prezentuje Klientom w Sklepie Moduły Rekomendacji zawierające Rekomendowane Produkty.
 2. Moduły Rekomendacji mogą być wyświetlane w szczególności w następujących miejscach w Sklepie:
  1. na stronie głównej,
  2. w widoku koszyka,
  3. na podstronie (karcie) produktu.
 3. Decyzja o tym, w których miejscach w Sklepie wyświetlane będą Moduły Rekomendacji należy do Zleceniodawcy.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące Usługi są dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca, w celu prawidłowej realizacji Usługi na rzecz Zleceniodawcy, a w szczególności zebrania danych o sprzedaży Rekomendowanych Produktów, na zlecenie Zleceniodawcy wykorzystuje unikalne identyfikatory cyfrowe Rekomendowanych Produktów.
 6. W celu wyliczenia wynagrodzenia za świadczenie Usługi brane są pod uwagę zamówienia obejmujące Rekomendowany Produkt złożone w ciągu 30 dni od ostatniego kliknięcia Rekomendowanego Produktu w Module Rekomendacji.
 7. Przy przypisywaniu sprzedaży Rekomendowanego Produktu danemu Modułowi  Rekomendacji wykorzystywany jest model atrybucji last-click tj. jeśli Klient podczas swojej wizyty w Sklepie kliknął w Rekomendowany Produkt w różnych Modułach  Rekomendacji i sfinalizował zamówienie, to sprzedaż przypisywana jest temu Modułowi Rekomendacji, który został kliknięty jako ostatni.
 8. Usługodawca w oparciu o dane zebrane dzięki unikalnym identyfikatorom cyfrowym, o których mowa w ust. 5, przedstawia Zleceniodawcy w panelu administracyjnym Sklepu raport z realizacji Usługi w danym Okresie rozliczeniowym zawierający co najmniej informacje o:
  1. liczbie zamówień zawierających Rekomendowane Produkty;
  2. Wartości sprzedaży;
  3. udziale Wartości sprzedaży w Przychodzie i wynikającej z niego stawce prowizji;
  4. liczbie sprzedanych w ramach Usługi Rekomendowanych Produktów z przypisanymi Modułami Rekomendacji, po kliknięciu w które nastąpiła sprzedaż Rekomendowanych Produktów, zgodnie z postanowieniem ust. 6;
  5. liczbie kliknięć w poszczególne Moduły Rekomendacji;
  6. współczynniku konwersji, czyli odsetku kliknięć w poszczególne Moduły Rekomendacji, które zakończyły się sprzedażą Rekomendowanych Produktów, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

§4 Rozliczenia

 1. Usługodawca może umożliwić Zleceniodawcy rozpoczynającemu korzystanie z Usługi bezpłatne tj. bez rozliczania prowizji, przetestowanie Usługi. Informacja o tym, a także o limitach tego okresu będzie się znajdować w Serwisie.
 2. Usługodawca od Wartości sprzedaży nalicza prowizję, z wyłączeniem przypadku, o których mowa w ust. 1 – o ile ma zastosowanie.
 3. Stawka prowizji zależna jest od udziału Wartości sprzedaży w Przychodzie w danym Okresie rozliczeniowym.
 4. Usługodawca do 10 dnia miesiąca następującego po Okresie rozliczeniowym wystawi i prześle Zleceniodawcy fakturę VAT uwzględniającą należną wartość prowizji, wyliczoną od Wartości sprzedaży w Okresie rozliczeniowym i zgodnie ze stawką prowizji, o której mowa w ust. 3.
 5. Jeśli wartość prowizji za dany Okres rozliczeniowy nie przekracza 10 PLN netto, nie zostanie ona uwzględniona na fakturze VAT obejmującej ten Okres rozliczeniowy.
 6. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Usługodawca do 10 dnia miesiąca następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, wystawi i dostarczy Zleceniodawcy fakturę VAT uwzględniającą należną wartość prowizji, wyliczoną od Wartości sprzedaży w Okresie rozliczeniowym i zgodnie ze stawką prowizji, o której mowa w ust. 3.
 7. Faktury, o których mowa w ust. 4 i 6 należy opłacić w terminie wskazanym na fakturach.

§5 Reklamacje

 1. Zleceniodawca może reklamować rozliczenie Usługi w ciągu 90 dni, licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia zawierającego Rekomendowane Produkty, których dotyczy reklamowana wartość prowizji, jeśli Wartość sprzedaży uwzględniana przy naliczaniu wartości prowizji obniżyła się w tym czasie w wyniku:
  1. odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży Rekomendowanych Produktów pod warunkiem umieszczenia przez Zleceniodawcę w Sklepie wymaganych przez ustawę o prawach konsumenta informacji o prawie odstąpienia od umowy;
  2. zgłoszenia przez Klienta i pozytywnego rozpatrzenia przez Zleceniodawcę reklamacji na zakupiony Rekomendowany Produkt;
  3. nieuczciwego działania Klienta (zwłaszcza polegającego na fraudach), które skutkowało rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 2. Jeśli reklamacja Zleceniodawcy odnośnie naliczonej prowizji zostanie w całości lub częściowo rozpatrzona pozytywnie, Usługodawca pomniejszy wartość prowizji naliczonej za ostatni Okres rozliczeniowy o kwotę uznaną w procesie reklamacyjnym.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować na adres e-mail: [email protected]
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach Usługi, jest Zleceniodawca.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych Klientów następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu licencji SaaS dostępnego w Serwisie.

§7 Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa na świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi wynosi 30 dni. Umowę należy wypowiedzieć przez dezaktywację jej w panelu administracyjnym Sklepu.

§8 Zastrzeżenia

 1. Ocena czy Usługa może być wykorzystywana w Sklepie Zleceniodawcy, mając na uwadze jej zgodność z prawem, należy wyłącznie do Zleceniodawcy, który oceniając to powinien w szczególności zwrócić uwagę na odpowiednie klauzule informacyjne (zwłaszcza w formie polityki prywatności czy regulaminu sklepu) dostępne w jego Sklepie przedstawiane Klientom, posiadane zgody Klientów itd.
 2. Mając na uwadze treść ust. 1 wszelka odpowiedzialność za ocenę czy Usługa w przypadku Sklepu Zleceniodawcy będzie zgodna z prawem spoczywa na Zleceniodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy w tym zakresie jest wyłączona jako, że jest on jedynie dostawcą narzędzia, które wymaga odpowiedniej implementacji w Sklepie.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu licencji SaaS.