Akcjonariat

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji ** Liczba głosów ** % KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ** % GŁOSÓW NA WZ **
Krzysztof Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Rafał Krawczyk 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
Modhaus 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
KFF 3 423 508 * 3 323 508 12,0060% 11,8211%
V4C 7 089 340 7 089 340 24,8618% 25,2155%
Pozostali (nabywcy Akcji Sprzedawanych) 7 731 628 7 731 628 27,1142% 27,5000%
Ogółem 28 515 000 28 115 000 100% 100%

* W tym 100.000 akcji serii D Spółki, które są pozbawione prawa głosu (tzw. akcje nieme)

** Nie uwzględnia akcji Spółki, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programów Motywacyjnych ustanowionych w Spółce

Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty

Akcjonariusze

Akcjonariusze Krzysztof Krawczyk, Rafał Krawczyk, Modhaus, KFF oraz V4C są stroną umowy z dnia 2 marca 2021 r., która od dnia uzyskania przez Shoper S.A. statusu spółki publicznej w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie Publicznej stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.