Lider polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce wkrótce wejdzie na GPW.
Shoper S.A., właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy e-commerce do prowadzenia sklepu internetowego w modelu SaaS (Software as a Service), opublikował Prospekt związany z ruszającą dziś publiczną ofertą sprzedaży akcji. Oferta obejmuje około 27,1 proc. akcji Spółki, a cena maksymalna została ustalona na 47 zł, przy tej cenie wartość oferty wynosi 363 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych prowadzone będą w dniach 22-28 czerwca. Giełdowy debiut planowany jest około 9 lipca.


zarzad-shoper


Shoper to lider na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce w modelu SaaS – posiada około 45% udział w rynku pod kątem liczby obsługiwanych klientów, a wliczając sklepy sprzedawane na zasadzie private label, udział ten wzrasta do około 57%. Umożliwia przedsiębiorcom wygodne, szybkie i łatwe założenie własnego sklepu internetowego oraz prowadzenie sprzedaży w kanale online. Na kompleksową ofertę Spółki składa się udostępniana w formie abonamentu platforma Shoper, pozwalająca na elastyczne dopasowanie do potrzeb danego klienta oraz szereg usług sprzedawanych w modelu pay-as-you-grow (PAYG), skorelowanych bezpośrednio z liczbą zamówień lub wielkością obrotów (GMV) generowanych przez sklepy na platformie.

 

Z rozwiązań firmy korzysta ponad 21 tys. sklepów, w tym około 17 tys. klientów bezpośrednich, którzy w ciągu 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2021 r. wygenerowali niemal 4,5 mld zł GMV1). Pozostałe 4 tys. sklepów zostało sprzedanych w formule Private Label przez partnerów Spółki. Z usług Shoper korzystają m.in.: Wawel, Kanał Sportowy, Pat&Rub, Kruger&Matz, Agencja Mienia Wojskowego.

 

– Z liczbą ponad 21 tys. sklepów jesteśmy liderem polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce. Nasza strategia zakłada dalszy dynamiczny wzrost skali działalności, który będzie możliwy zarówno dzięki pozyskiwaniu nowych użytkowników, jak i zwiększaniu przychodów z dotychczasowej bazy klientów. Naszą przewagą jest mocna pozycja rynkowa i bogata oferta usług dodatkowych rozliczanych w modelu pay-as-you-grow, które pomagają esklepom efektywnie zwiększać sprzedaż. Dzięki temu możemy rosnąć razem z klientami – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

 

Wysoka skalowalność modelu SaaS oraz pozycja rynkowa Shoper dają solidną podstawę do dalszych wzrostów. Do 2026 r. Shoper chce zwiększyć bazę użytkowników platformy Shoper do 50 tys. sklepów internetowych oraz 7 tys. użytkowników aplikacji ErpBox, dzięki której sklepy na platformie Shoper mogą m.in. zostać zintegrowane z platformami handlowymi pozwalającymi na sprzedaż za granicą. Planuje przy tym wzrost przychodów powiązanych ze skalą działalności użytkowników (pay-as-you-grow) z obecnych 50 proc do ok. 80 proc. oraz dalsze wzmocnienie modelu sprzedaży omnichannel w ramach platformy poprzez rozszerzanie liczby możliwych integracji. W I kwartale 2021 r. Shoper wypracował 15,8 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 71 proc. r/r. Zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 69 proc. do 5,5 mln zł, a zysk netto o 92 proc. do 4,5 mln zł.

 

– Jako lider polskiego rynku rozwiązań SaaS dla e-commerce jesteśmy miejscem pierwszego wyboru dla osób decydujących się rozpocząć sprzedaż online. Dynamiczny rozwój modelu SaaS i całego rynku e-commerce w połączeniu z naszym know-how i atrakcyjną ofertą pozwolą na dalszy rozwój Spółki – mówi Marcin Kuśmierz.

 

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 22 – 28 czerwca. Zapisy przyjmuje Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego oraz Biuro Maklerskie mBanku. Intencją oferujących jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10–15% akcji sprzedawanych.

 

– Jesteśmy rentowną Spółką, ze stabilnymi przepływami pieniężnymi, mocną pozycją rynkową i ambitnym planem rozwoju. Zdecydowaliśmy się na giełdowy debiut, ponieważ wierzymy, że wzmocni on nasz wizerunek oraz transparentność Spółki wśród partnerów biznesowych. Jednocześnie umożliwi nam wprowadzenie programu motywacyjnego dla pracowników – dodaje Marcin Kuśmierz.

 

Przedmiotem oferty jest do 7.731.628 akcji spółki, które reprezentują 27,11 proc. kapitału zakładowego oraz 27,50 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, razem z opcją stabilizacyjną do 10% liczby akcji przydzielonych. Oferującymi akcje są aktualni akcjonariusze spółki, tj. fundusz private equity V4C POLAND PLUS FUND S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus sp. z o.o., KFF Sarl, Krzysztof Krawczyk oraz Rafał Krawczyk. Akcjonariusze sprzedający oraz Spółka zobowiązali się do nie sprzedawania lub nie emitowania akcji spółki przez okres 360 dni po Ofercie. Menadżerami Oferty są mBank S.A., Biuro Maklerskie PKO BP oraz WOOD & Company Financial Services, a.s.

 ipo-shoper-harmonogram-oferty

ipo-shoper-dane-finansowe

Kontakt: [email protected]Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zawarte) ma charakter promocyjny (reklamowy). W szczególności nie stanowi on oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty lub propozycji nabycia instrumentów finansowych, ani nie powinien być traktowany jako źródło wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej w zakresie nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), na podstawie którego zostanie przeprowadzona pierwsza oferta publiczna akcji Spółki na terytorium Polski, jest prospekt emisyjny sporządzony na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

W dniu 18 czerwca 2021 r. prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Prospekt emisyjny jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest opublikowany na stronie internetowej Spółki: www.shoper.pl w zakładce https://www.shoper.pl/relacje-inwestorskie/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych Biura Maklerskiego mBanku (www.mdm.pl) oraz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biura Maklerskiego w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).

KNF, zatwierdzając Prospekt, nie dokonuje przeglądu ani zatwierdzenia modelu biznesowego Spółki, sposobów prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu finansowania działalności. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu nie podlega ocenie ani poprawność informacji zawartych w prospekcie, ani poziom ryzyka związanego z działalnością prowadzoną przez Spółkę oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych Spółki. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki, opisanymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz z warunkami oferty publicznej. Ewentualna decyzja o inwestycji w papiery wartościowe Spółki powinna być podjęta wyłącznie po zapoznaniu się z treścią całego prospektu, w tym wszelkich suplementów i komunikatów aktualizujących prospekt, a także z informacjami o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ofercie, jak również, o ile takie będą, ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i opublikowaniu). Zatwierdzenia prospektu nie należy rozumieć jako promocji dla oferowanych lub dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym papierów wartościowych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne na dzień jego publikacji i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być również niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Oferta akcji Spółki zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może być zabronione. Dystrybucja niniejszego dokumentu w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii jest zabroniona. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii.