REST API

Aktualna dokumentacja nowoczesnego interfejsu rest api jest dostępna pod adresem https://developers.shoper.pl/

REST API - dokumentacja interfejsuoption.group.save

Aktualizuje grupę cech

    array call(string $session_id, "option.group.save", array($id, $data, $force = false))
  

Parametry wejściowe

 • id (int) - identyfikator grupy cech
 • data (array) - tablica asocjacyjna z danymi obiektu o strukturze:
  • filters (int[0/1]) - (deprecated) - czy wyświetlić w filtrach -> opcja przeniesiona do cech
  • translations (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje o tłumaczeniach
   • pl_PL (array) - tablica asocjacyjna zawierająca informacje o tłumaczeniu w przykładowym języku
    • name (string) - nazwa grupy cech
 • force (boolean) - czy wymusić aktualizację obiektu mimo istniejącej blokady innego administratora

Wartość zwracana

 • status operacji: (int)

Rzucane wyjątki SoapFault

 • W przypadku nie podania danych w formie tablicy, rzucany jest wyjątek **Invalid data container**
 • W przypadku podania nieprawidłowej lokalizacji przy tłumaczeniach, rzucany jest wyjątek z komunikatem **Unknown locale: '$locale'**

Uwagi

 • Istnieje możliwość wystąpienia wyjątku SoapFault w przypadku nieprawidłowego działania modułu aplikacji. (np poprzez modyfikację kodu aplikacji lub poprzez nieoczekiwany błąd po stronie serwera)

Przykład wywołania w PHP

<?php

/**
 * Logowanie do API
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $login Login użytkownika
 * @param string $password Hasło użytkownika
 * @return string Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function login($c, $login, $password) {
  $params = Array(
    "method" => "login",
    "params" => Array($login, $password)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  if (isset($result['error'])) {
    return null;
  } else {
    return $result[0];
  }
}

/**
 * Pobranie błędów
 * 
 * @param resource $c cURL resource handle
 * @param string $session Indentyfikatorr sesji użytkownika
 */
function getError($c, $session){
	$params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, 'internals.validation.errors', null)
  );
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, "json=" . json_encode($params));
  $result = (Array) json_decode(curl_exec($c));
  return $result;
}

$c = curl_init();
curl_setopt($c, CURLOPT_URL, 'http://shop.example.com/webapi/json/');
curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);

// zalogowanie użytkownika i pobranie identyfikatora sesji
$session = login($c, "api", "test");

if ($session != null) {
  $optionGroup = Array(    
    "translations" => Array(
      "pl_PL" => Array(
        "name" => "Aktualizacja grupy cech",
      ),
    ),
  );
  
  $params = Array(
    "method" => "call",
    "params" => Array($session, "option.group.save", Array(1, $optionGroup, true)) 
      // id grupy cech, dane, force
  );

  // zakodowanie parametrów dla metody POST
  $postParams = "json=" . json_encode($params);
  curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $postParams);

  // dekodowanie rezultatu w formacie JSON do tablicy result
  $data = curl_exec($c);
  $result = (Array)json_decode($data);

  // sprawdzenie, czy wystąpił błąd
  if (isset($result['error'])) {
    echo "Wystąpił błąd: " . $result['error'] . ", kod: " . $result['code'];
  } else {
    if ($result[0] == -1) {
      echo "Podane dane są nieprawidłowe i nie spełniają wymagań walidacji";
      $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
    } else if ($result[0] == 0) {
      echo "Operacja się nie udała";
      $err = getError($c, $session);
        foreach($err as $error){
					echo PHP_EOL.$error;
				}
    } else if ($result[0] == 1) {
      echo "Operacja się udała";
    } else if ($result[0] == 2) {
      echo "Operacja się nie udała - obiekt jest zablokowany przez innego administratora";
    }
  }
} else {
  echo "Wystąpił błąd logowania";
}

curl_close($c);
?>