Regulamin Licencji SaaS

Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych Shoper

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Shoper S.A. usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Shoper S.A. dostępny pod adresem: shoper.pl.
Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez Shoper w ramach Usługi.

Asysta – wsparcie, zwłaszcza techniczne, Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania, a także prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem Oprogramowania.

Shoper – właściciel i administrator Serwisu – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, (31-154) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171 o kapitale zakładowym 2 811 500,00 zł (w całości wpłacony), e-mail: [email protected]

Usługi – usługi świadczone przez Shoper na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń.

Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.

Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Płatność Cykliczna – udostępniana na żądanie Użytkownika forma płatności abonamentu za Usługi, polegająca w szczególności na cyklicznym automatycznym pobieraniu środków (obciążaniu) ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej odpowiednią kwotą abonamentu, na zasadach określonych w Regulaminie.

Płatność One-Click – usługa umożliwiająca dodanie danych karty płatniczej, w sposób zaszyfrowany, do systemu operatora płatności (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie), w celu dokonywania płatności „jednym kliknięciem”, tj. bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych karty.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego

Shoper oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
§4 Postanowienia wstępne

Użytkownik może zawrzeć z Shoper umowę o bezpłatne świadczenie Usług= na okres testowy, wynoszący 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 11-12.

Umowa na okres testowy zawierana jest z chwilą podania przez Użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu w celu rozpoczęcia okresu testowego.

W przypadku gdy Użytkownik zawarł Umowę na okres testowy, jednakże nie dokończył podawania danych niezbędnych do aktywowania Oprogramowania – Shoper uprawniony jest do wezwania Użytkownika (w szczególności w drodze wiadomości e-mail lub SMS) do uzupełnienia pozostałych danych. Przypomnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wysłane w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy i nie więcej niż 6 razy w ciągu tego okresu.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
Umowa o świadczenie Usług przez okres testowy ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu testowego, wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług, albo niezwłocznie po złożeniu rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

W celu zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług, lub jej przedłużenia, Użytkownik powinien skorzystać z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu Usług w ramach której Użytkownik określa również parametry Usługi. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania płatności za Usługę w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty za Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Shoper zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności z dołu.

Shoper zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych Usług zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Shoper przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, Shoper jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem sklepu Użytkownika, do czasu otrzymania przez Shoper od Użytkownika zaległej należności.

W przypadku zakupu Usług w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej chyba, że Strony ustalą inaczej.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Serwisu w tajemnicy. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika.
Shoper może, wedle własnego uznania, przedłużyć danemu Użytkownikowi czas trwania okresu testowego – na zasadach uzgodnionych przez Shoper oraz Użytkownika.

W przypadku Umowy na okres testowy Shoper uprawniony jest do kontaktowania się z Użytkownikiem, przez okres 60 dni po zakończeniu okresu testowego – w celu ustalenia przyczyn niezawarcia przez Użytkownika umowy o charakterze odpłatnym, a także wrażeń Użytkownika z korzystania z Oprogramowania.

§5

Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
– naruszających dobra osobiste Shoper lub osób trzecich;
– sprzecznych z dobrymi obyczajami;
– mających charakter pornograficzny;
– innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Shoper przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

Shoper jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
– Użytkownik poda dane żądane przez Shoper niezgodnie z rzeczywistością;
– Shoper uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;
– zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Shoper przez innych Użytkowników;
– zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;
– uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
– Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

Shoperowi oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

§6 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze udostępnianym przez Shoper (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

Korzystanie z Usług może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi „Domeny internetowej” oraz usługi „Indywidualnej szaty graficznej” – na warunkach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących tych usług.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usług Shoper udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest umieścić w Sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Shoper poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Shoper. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulegnie przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się bezpośrednio po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji, oznacza to w szczególności, że umowa ulega przedłużeniu z dniem następującym po ostatnim dniu obowiązywania ostatniej umowy, nawet jeżeli płatność nastąpiła później. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Shoper i Użytkownika.

W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz Shoperowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegającej na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.

Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Shoperowi.
W ramach Asysty Shoper przekazuje Użytkownikowi również porady dotyczące Oprogramowania lub prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem tego Oprogramowania, w tym w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń w Oprogramowaniu.

W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Shoper ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, korzystanie z Usług jest odpłatne.

Opłata z tytułu korzystania z Usług jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w Serwisie, wersji cennika, z zastrzeżeniem ust. 14.
Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Użytkownika opłaty.

W opłacie, o której mowa w ust. 12, mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Asystę – za okres abonamentu.

W trakcie trwania Usługi, Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Shoper. W przypadku zmiany na Usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów Usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem dodanych kart płatniczych (Płatności One-Click) oraz Płatności Cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany. Płatności Cykliczne zostaną uruchomione pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Użytkownika i wyrażenia przez Użytkownika zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej.

Użytkownik może dodać (zdefiniować) kartę płatniczą również w celu dokonywania innych płatności niż Płatności Cykliczne, tj. w celu dokonywania Płatności One-Click. Karta będzie wykorzystywana przez Użytkownika do opłacania usług świadczonych przez Shoper, w tym usług dodatkowych – w celu szybszego dokonywania płatności w przyszłości (tj. bez konieczności podawania pełnych danych tej karty w przyszłości za pośrednictwem Płatności One-Click). Aktywowanie Płatności One-Click wymaga uprzedniego wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

Dodanie karty płatniczej (zarówno na potrzeby Płatności Cyklicznych, jak i Płatności One-Click) wymaga m.in. podania jej numeru i kodu CV/CVV. Użytkownik realizując Płatność One-Click zatwierdza kwotę transakcji i wskazuje dodaną kartę płatniczą, która ma zostać obciążona.

Samo dodanie karty (również na potrzeby płatności One-Click) nie powoduje uruchomienia Płatności Cyklicznych, które uruchamiane są na osobne żądanie Użytkownika.

Użytkownik może aktywować Płatności Cykliczne w dowolnym momencie – podczas dokonywania płatności za usługi, o ile dla danej Usługi Płatności Cykliczne są dostępne.

W przypadku wyboru Płatności Cyklicznych karta płatnicza dodana przez Użytkownika zostanie obciążona opłatą za usługę (w szczególności za abonament) wskazaną w umowie o świadczenie Usług. Pobieranie kolejnych, należnych opłat będzie dokonywane cyklicznie i automatycznie na 7 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego z karty płatniczej Użytkownika. W przypadku gdy na karcie płatniczej nie będzie wystarczającej liczby środków do zrealizowania płatności:

– Shoper poinformuje Użytkownika o nieudanej próbie pobrania płatności w drodze wiadomości kierowanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do niego w Serwisie;
– w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie dokonania płatności próba ta będzie powtarzana do momentu osiągnięcia zamierzonego skutku lub wygaśnięcia usługi.

Płatności Cykliczne mogą zostać anulowane przez Użytkownika w dowolnym momencie, w szczególności poprzez usunięcie karty płatniczej, z której były lub miały być realizowane płatności lub przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w tym panelu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Karta dodana w ramach Płatności One-Click lub Płatności Cyklicznych może być usunięta w każdym czasie, poprzez panel Użytkownika.

W przypadku anulowania Płatności Cyklicznych w sposób określony w Regulaminie kolejna płatność cykliczna nie zostanie pobrana w sposób zautomatyzowany, przy czym jeśli anulowania Płatności Cyklicznych dokonano później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego – opłata za ten okres zostanie pobrana, a anulowanie Płatności Cyklicznych nastąpi z upływem tego okresu.
Użytkownik korzystający z Płatności Cyklicznych powinien zapewnić aby w dniu terminu płatności na wskazanej przez niego karcie znalazła się odpowiednia kwota środków, a także zweryfikować czy karta może zostać obciążona, w tym czy nie występują żadne ograniczenia dla takich płatności, a w szczególności limity kwotowe czy data ważności karty.

Podmiotem obsługującym rozliczenia dokonywane przy użyciu kart płatniczych dodanych przez Użytkownika, w tym Płatności Cyklicznych oraz Płatności One-Click jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie. W ramach płatności kartą obsługiwane są następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Przy użyciu Płatności One-Click oraz dodanych kart płatniczych, mogą być regulowane zobowiązania związane z działalnością Sklepu Internetowego – zarówno te zaciągnięte przez Użytkownika, jak i przez podmioty do tego przez niego upoważnione (np. osoby, którym przyznano dodatkowe dostępy do panelu administracyjnego).

Do zamówionych przez Użytkownika dodatkowych, zwłaszcza dostępnych w Serwisie, usług, w tym usług, o których mowa w ust. 2, jeżeli z odrębnych ustaleń lub regulaminów nie wynika inaczej – postanowienia Regulaminu, a zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności Shoper, stosuje się odpowiednio.

Z chwilą zaakceptowania niniejszego regulaminu oraz aktywowania płatności kartami w ramach usługi Płatności Shoper – Użytkownik akceptuje jednocześnie warunki korzystania z usługi Google Pay i potwierdza znajomość warunków świadczenia tej usługi. Jednocześnie Użytkownik upoważnia Shoper do zawarcia z operatorem Google Pay stosownych umów w jego imieniu.

Odpowiedzialność Shopera z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Shopera za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

Shoper gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Shoper zobowiązany jest do przedłużenia, na wniosek Użytkownika, okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

Shoper zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Shoper drogą mailową. Shoper podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.

Shoper nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
– jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
– wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
– działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Shoper lub siły wyższej.

§7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz użytkowników korzystających z Serwisu jest Shoper natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Sklepu internetowego Użytkownika jest Użytkownik.

Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z Shoper powierzają Shoper do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

Shoper zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.

Shoper stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.

Shoper ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklepy internetowe prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. liczby produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Shoper, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów.

§8 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: [email protected]
Shoper rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

§9 Postanowienia końcowe

Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem panelu Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ustępu 3. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu:
– po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika – w przypadku, gdy zmiana dotyczy wysokości opłat za usługi, a Użytkownik uiścił opłatę według cen obowiązujących przed tą zmianą;
– z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałym zakresie.

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres Shoper. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej Shoper może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu, a także dokumentów, o których mowa w ust. 1 – jeśli to one są zmieniane.

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Shoper.

Za działania osób działających w imieniu Użytkownika (w tym pracowników), którym Użytkownik przekazał dane dostępowe do Sklepu internetowego Użytkownik odpowiada jak za działania własne, a zwłaszcza za wykupienie usług w ramach Serwisu. Postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania do działań wykonywanych przez Shoper w ramach świadczenia usługi Asysty.
Shoper ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania. Shoper zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych