Regulamin Programu Resellerskiego Shoper

Regulamin Programu Resellerskiego Shoper

§1 Definicje

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu zostaną użyte poniższe pojęcia mają one następujące znaczenie:

Dostawca – spółka Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, 31-154 Kraków;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Reseller – Podmiot gospodarczy zarejestrowany w Programie Resellerskim Shoper;

Klient Shoper S.A. (Klient, Klient Dostawcy) – osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana) lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przyznano zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów, która opłaciła co najmniej jedną fakturę vat z tytułu sprzedaży produktu lub świadczenia usługi przez Shoper S.A.;

Klient Resellera – Klient z którym Reseller zawarł umowę dystrybucji w zakresie produktów lub usług Shoper S.A;

Program Resellerski (Program) – dobrowolna i niewyłączna współpraca pomiędzy Stronami polegająca na dystrybucji produktów i usług Shoper S.A na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

Panel Resellera – serwis internetowy www dostępny pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski umożliwiający realizowanie postanowień niniejszego regulaminu;

Produkty, Usługi – oferowane przez Shoper S.A produkty i usługi (np. licencje) wymienione w Panelu Resellera, które mogą być przedmiotem umów dystrybucyjnych oraz zamówień zawieranych lub realizowanych w imieniu i/lub na rzecz Dostawcy;

SaaS – (z ang. „Software as a Service” – oprogramowanie jako usługa) model korzystania z usług w postaci określonej aplikacji Shoper S.A;

Strona/y – Shoper S.A. oraz Reseller;

Licencja Samodzielna – (z ang. Life Time – licencja dożywotnia) model uzyskania licencji do instalacji na oddzielnym serwerze.

§2 Przedmiot regulaminu

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad i warunków współpracy pomiędzy Stronami Programu Resellerskiego, w ramach którego Reseller jest dystrybutorem Produktów i/lub Usług Dostawcy.
Rejestrując się w Programie Resellerskim Reseller akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§3 Produkty i Usługi

Produkty i Usługi będące przedmiotem współpracy Stron wyszczególniono w Panelu Resellera.

Ilość i rodzaj Produktów i Usług może ulec zmianie w dowolnym momencie, w trakcie współpracy Stron i jest uzależniona od aktualnej oferty Dostawcy, a także wypełniania warunków współpracy przez Resellera.

Reseller jest informowany o zmianach w ilości, rodzaju oraz cenie Produktów i Usług za pośrednictwem Panelu Resellera. Zmiany w ofercie Dostawcy obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Resellera.

§4 Wynagrodzenie i prowizje

Reseller jest uprawniony do dystrybucji Produktów i Usług Dostawcy na zasadach i warunkach (w tym cenach) określonych w Panelu Resellera pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski.

Wysokość i warunki udzielanego każdorazowo Resellerowi przez Dostawcę rabatu lub wysokość prowizji mogą ulec zmianie w trakcie współpracy i są uzależnione od aktualnej oferty Dostawcy oraz wypełniania warunków współpracy przez Resellera.

Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianie wysokości i udzielonego rabatu lub wartości prowizji za pośrednictwem Panelu Resellera oraz poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych. Zmiany w wysokości i warunkach wynagradzania Resellera obowiązują Strony od momentu opublikowania zmian w Panelu Resellera.

Strony zgodnie oświadczają, iż wyłączona zostaje możliwość domagania się przez każdą ze Stron jakiejkolwiek rekompensaty czy zwrotu wydatków i/lub kosztów związanych ze współpracą, chyba że Strony postanowią inaczej w drodze odrębnych ustaleń.

§5 Zasady współpracy

Reseller, który jest zainteresowany współpracą w ramach Programu Resellerskiego musi zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu oraz zarejestrować konto w Panelu Resellerskim.

Współpraca Stron w ramach Programu Resellerskiego odbywa się z wykorzystaniem Panelu Resellera.

Korzystanie z Panelu Resellera polega na zalogowaniu się do Panelu Resellera i samodzielnym dokonaniu przez Resellera zakupów potrzebnych Produktów oraz/lub Usług poprzez:

(i) wypełnienie odpowiednich formularzy;
(ii) dokonanie akceptacji stosownych Regulaminów świadczenia oraz/lub użytkowania Produktów oraz/lub Usług, a także opłaceniu Produktów oraz/lub Usług z wykorzystaniem systemu płatności elektronicznych.

Reseller jest uprawniony do samodzielnego ustalania cen sprzedaży Klientom Resellera Produktów i Usług będących przedmiotem współpracy. Powyższe ceny nie mogą być niższe od cen zakupu Produktów i Usług od Dostawcy w ramach Programu Resellerskiego.

Rozróżniane są trzy (3) poziomy udzielanych Resellerowi rabatów (poziomy rabatowe), które są uzależnione od uzyskanych przez Resellerów wyników dystrybucji Produktów i Usług (wyniki dystrybucji Resellera):

I poziom rabatowy – 1-3 licencji udzielonych Klientom danego Resellera;
II poziom rabatowy – 4-6 licencji udzielonych Klientom danego Resellera;
III poziom rabatowy – 7 i więcej licencji udzielonych Klientom danego Resellera.

Ilość zakupionych licencji, która decyduje o poziomie rabatowym naliczana jest dla każdego z modeli licencyjnych (SaaS, licencja Samodzielna Shoper 5) odrębnie.

Za Dostawca honoruje dwa modele rozliczeń z Resellerami:
(i) Rozliczenia uzyskane z bezpośredniej sprzedaży. Ten typ rozliczeń obowiązuje w sytuacji dokonania zakupu Produktów i Usług przez Resellera bezpośrednio u Dostawcy. W tym modelu prowizja jest dystrybuowana jako specjalne warunki zakupu Oprogramowania. Szczegółowy cennik usług jest zawsze dostępny są dostępne pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski/cennik

(ii) Rozliczenia uzyskane ze sprzedaży pośredniej. Ten typ rozliczeń ma zastosowanie, gdy Klient Resellera opłaci swoje usługi bezpośrednio przez panel sklepu. Rozliczenie następuje w momencie opłacenia Produktów i Usług przez Klienta Resellera. Reseller jest informowany o aktualnym stanie swoich rozliczeń na stronie https://panel.shoper.pl/program-resellerski/billing.

Rozliczenie jest możliwe w momencie gdy suma prowizji do wypłaty przekracza 500 PLN netto i Reseller wystawi stosowną fakturę proformę Dostawcy. Wzór faktury jest dostępny pod adresem https://panel.shoper.pl/program-resellerski/billing.

Wyjątkiem od reguły stanowi ostatni miesiąc każdego roku kalendarzowego. Wówczas każdy Reseller ma obowiązek wystawić fakturę na wysokość uzyskanych prowizji bez względu czy przekroczyła ona 500 PLN netto. Dostawca zobowiązuje się do uregulowania poprawnie wystawionych faktur do 10 dni od daty ich doręczenia.

Do wyników dystrybucji Resellera, o których mowa w ust. 5 powyżej wliczają się tylko i wyłącznie zakupy Produktów i Usług dokonane z wykorzystaniem Panelu Resellera. Zakupy dokonane w jakiejkolwiek innej formie, nawet z podaniem takich samych danych Klienta Resellera nie zostaną zaliczone do wyniku dystrybucji Resellera w Programie Resellerskim chyba, że Reseller będzie w stanie jednoznacznie wykazać, iż dany zakup powstał na wskutek jego rekomendacji.

Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji w dowolnym momencie z wyprzedzeniem minimum trzydziestu (30) dni kalendarzowych. Zmiany poziomów rabatowych i/lub wysokości prowizji obowiązują Strony z momentem ich opublikowania w Panelu Resellera.

Korzystanie z Produktów i/lub Usług Dostawcy odbywa się na zasadach określonych w licencjach i/lub regulaminach ustanowionych przez Dostawcę dla poszczególnych Produktów lub Usług. Reseller przez cały okres współpracy ma dostęp do pomocy technicznej ze strony Dostawcy, świadczonej w Dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie i mailowo.

Reseller na okres współpracy uzyskuje prawo dostępu do wersji developerskiej Oprogramowania. Udostępnione Resellerowi Produkty są przeznaczone wyłącznie do celów testowych związanych z instalacją i użytkowaniem Oprogramowania i mogą być umieszczone publicznie w Internecie jedynie jako wersje prezentacyjne Oprogramowania. Tym samym nie mogą być wykorzystywane przez Resellera do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności polegającej na sprzedaży jakichkolwiek produktów i usług przez Resellera bądź prowadzenia takiego sklepu przez Resellera na zlecenie osoby trzeciej. Powyższa licencja niewyłączna obowiązuje na terytorium RP przez okres współpracy Stron w ramach Programu Resellerskiego.

Po pierwszym zakupie Reseller jest uprawniony umieścić w ramach zasobów posiadanej przez siebie witryny internetowej znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller Shoper” zgodnie ze specyfikacją:

Oznaczenie Autoryzowanego Resellera w Programie Resellerskim Shoper®
Znak graficzny pt. „Autoryzowany Reseller Shoper” prowadzi (jako odniesienie internetowe tj. link) do podstrony w serwisie Shoper.pl, na której będzie zawarta informacja potwierdzająca fakt współpracy Dostawcy z Resellerem.

Reseller jest zobowiązany do przedstawienia Klientom Resellera do akceptacji oświadczenia i upoważnienia, których treść umieszczono w Panelu Resellera. Reseller nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w umowach licencyjnych zawieranych z Klientami Resellera. Brak akceptacji przez Klienta Resellera Regulaminu udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych świadczonych przez Dostawcę, oświadczenia lub upoważnienia wyklucza możliwość przyjęcia przez Resellera zamówienia.

§6 Wizerunek Shoper

Reseller jest zobowiązany do nie działania na szkodę Dostawcy, a w szczególności do nie podejmowania i nie angażowania się w żadną aktywność w żadnym z mediów tradycyjnych – takich jak radio, prasa, telewizja – i/lub mediów internetowych, a także innych niewymienionych powyżej, które mogą naruszyć wizerunek i dobra osobiste Dostawcy. Reseller jest zobowiązany do nieużywania jakichkolwiek znaków, oznaczeń, symboli, słów, zwrotów lub treści mogących wprowadzić w błąd odbiorcę w/w komunikatów i wywołać w nim wrażenie obcowania bezpośrednio z Dostawcą. Reseller jest zobowiązany do postępowania w taki sposób, aby nie powodować niebezpieczeństwa mylenia go z Dostawcą lub aby nie sprawiać wrażenia, że jest Dostawcą bądź innym podmiotem trzecim lub osobą powiązaną z Dostawcą w sposób inny niż współpraca w ramach Programu Resellerskiego. Reseller na swojej stronie internetowej nie będzie korzystał z materiałów Dostawcy (np. treści strony Shoper.pl), których nie otrzymał w tym celu od Dostawcy. Zabronione jest korzystanie z materiałów Dostawcy bez uprzednio wyrażonej przez Dostawcę zgody – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

Dostawca udostępnia Resellerowi aktualnie materiały reklamowe poprzez Panel Resellera. Dodatkowo Reseller może ubiegać się o dopłatę do kosztów podejmowanych działań marketingowych i reklamowych. Szczegółowe warunki strony ustalą indywidualnie dla każdego przypadku.

Na okres trwania współpracy z Dostawcą, Reseller zobowiązuje się do:

(i) stworzenia i utrzymania podstrony w serwisie www Resellera dotyczącej platformy sklepów internetowych Shoper.
(ii) nie stosowania internetowych reklam kontekstowych i/lub linków sponsorowanych kierowanych na lub zawierających słowo ‘Shoper’.
(iii) nie modyfikowania znaków i materiałów reklamowych przekazanych Resellerom przez Dostawcę.
(iiii) umieszczenia w Sklepie internetowym prowadzonym przez Klienta Resellera (z wykorzystaniem Oprogramowania) informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Dostawcy poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu w stopce widocznego napisu „sklep internetowy Shoper.pl” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową https://www.shoper.pl/.

Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje automatyczną utratą przez Klienta Resellera prawa korzystania z Oprogramowania wynikającą z wygaśnięcia ze skutkiem natychmiastowym zawartej przez Klienta Resellera umowy o świadczenie Usługi bez potrzeby składania jakichkolwiek oświadczeń w tym przedmiocie.

§7 Okres obowiązywania współpracy i warunki zakończenia

Współpraca pomiędzy Stronami w ramach Programu Resellerskiego zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Dostawca jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. Dostawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie Resellera w jeden z dowolnie wybranych sposobów: pocztą elektroniczną, telefonicznie, pocztą tradycyjną (papierową).

Reseller jest upoważniony zakończyć współpracę w dowolnym terminie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny poprzez poinformowanie o tym dostawcę mailowo pod adresem [email protected]

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony stwierdzają, że wygaśnięcie lub rozwiązanie niniejszej współpracy nie skutkuje samo przez się powstaniem jakiegokolwiek roszczenia wobec Dostawcy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, z wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie, którego podstawę stanowiłoby naruszenie Regulaminu przez Dostawcę.

§8 Prawa własności

Reseller może dokonywać modyfikacji Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5” na rzecz Klientów Resellera. Reseller nie może udostępnić osobom trzecim, innym niż Klient Resellera, kodu źródłowego Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5” oraz jakichkolwiek dodatkowych modułów oraz aktualizacji przeznaczonych do wykorzystania z Produktem pt. „licencja Samodzielna Shoper 5” w żadnej postaci. Zobowiązanie o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie również trwać po zakończeniu współpracy.

Reseller nie może dokonywać prób tworzenia jakiegokolwiek innego programu w oparciu o jakikolwiek fragment kodu źródłowego Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5”.

Prawa autorskie majątkowe do Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5”, które przysługują Dostawcy obejmują w szczególności:
– cały kod źródłowy Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5”,
– zastosowane rozwiązania technologiczne,
– wszystkie opisy Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5”,
– strukturę katalogów oraz
– wszystkie struktury danych.

Dostawca jest również podmiotem innych praw własności intelektualnej w zakresie pt. „licencja Samodzielna Shoper 5”.
Reseller jest zobowiązany do zachowania wszelkich oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych, a także innych symboli Dostawcy, którymi oznaczone są Produkty i Usługi, w szczególności zaś do zachowania oznaczeń „Shoper” w panelu administracyjnym Produktu pt. „licencja Samodzielna Shoper 5” oraz do zachowania aktualnych wytycznych dotyczących stopki w Produkcie pt. „licencja Samodzielna Shoper 5” określonych w Panelu Resellera. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w niniejszym punkcie Reseller jest zobowiązany do niezwłocznego i dokonanego na własny koszt przywrócenia oznaczeń słownych, graficznych oraz słowno-graficznych, a także innych symboli Dostawcy w Produktach lub Usługach.

§9 Zachowanie poufności oraz dane osobowe

Wszystkie aspekty i warunki współpracy pomiędzy Stronami są objęte tajemnicą przedsiębiorstwa (Informacje Poufne), w szczególności dane dotyczące Dostawcy, stosowanych przez Dostawcę zasad, polityk, strategii i planów sprzedaży, marketingu, public relations, a także dane Klientów Dostawcy oraz Klientów Resellera.

Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych nie będzie ujawniać Informacji Poufnych, z wyjątkiem ujawnienia ich spółkom grupy kapitałowej Strony, a także tym pracownikom, zleceniobiorcom lub profesjonalnym doradcom, którzy:

(i) złożyli pisemne oświadczenie, w którego treści zobowiązali się do zachowania ww. informacji w poufności albo
(ii) są zobowiązani do zachowania ww. informacji w poufności na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych zapewnia, że ww. osoby korzystać będą z Informacji Poufnych tylko i wyłącznie w celu wykonywania dotyczących tej Strony praw i obowiązków wynikających z niniejszej współpracy oraz będą dokładać należytych starań by zachować poufność tych informacji. Strona będąca odbiorcą Informacji Poufnych jest uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych w przypadkach przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności Stronę będącą ujawniającym Informacje Poufne.

Dane osobowe Resellera przetwarzane są przez Dostawcę celu realizacji umowy, a także w innych celach i na zasadach wskazanych w Polityce Prywatności.

Administratorem danych osobowych Klientów Shoper S.A. jest Dostawca, zaś administratorem danych osobowych Klientów Resellera jest Reseller.

Reseller zobowiązany jest do przetwarzania danych Klienta Resellera zgodnie z przepisami prawa, w tym zawarcia z Klientem Resellera właściwych umów i porozumień, w zakresie danych osobowych Klienta Resellera oraz danych powierzonych przez niego Resellerowi. W szczególności umowy te powinny regulować kwestie związane z zakładaniem przez Resellera w imieniu Klienta Resellera kont w serwisie Shoper.pl i zawierania w imieniu Klienta Resellera umów z Dostawcą.

§10 Postanowienia końcowe

Wszelkie spory wynikające z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Żadna ze Stron nie może formułować jakichkolwiek publicznych oświadczeń dotyczących współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem po uprzednim odpowiednim poinformowaniu o takiej konieczności drugiej Strony.

Reseller nie może dokonać przelewu praw (wierzytelności) wynikających ze współpracy w ramach Programu Resellerskiego bez uprzedniej zgody Dostawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie (lub kilka z nich) niniejszego Regulaminu okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane zostało wystąpieniem Siły Wyższej. Reseller jest informowany przez Dostawcę o zmianach Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) Dni roboczych.