Regulamin – szata graficzna

REGULAMIN WYKONANIA INDYWIDUALNEJ SZATY GRAFICZNEJ

§ 1
Skorzystanie z oferty indywidualnej szaty graficznej jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
Aktualny cennik z ofertą na wykonanie indywidualnej szaty graficznej dla sklepu dostępny jest na stronie www.shoper.pl

§ 2 Definicje
Shoper – Shoper S.A., która wykonuje dla Klienta usługę indywidualnej szaty graficznej.
Klient (Klient zamawiający) – osoba, dla której wykonywana jest przez Shoper, usługa indywidualnej szaty graficznej.

Indywidualna szata graficzna – indywidualna grafika dla sklepu zaprojektowana w programie Photoshop na podstawie informacji co do wyglądu uzyskanych od Klienta.

Iteracja poprawek – zbiór uwag zgłaszanych do wykonywanego projektu indywidualnej szaty graficznej.

Wdrożenie szaty graficznej – implementacja kodu HTML oraz CSS do sklepu Klienta, z dostarczonego pliku PSD przez Klienta. Wdrożenie, które wymaga modyfikacji plików tpl, jest wyceniane indywidualnie.

Projekt graficzny: Opracowany w programie Photoshop zrzut strony głównej projektowanego sklepu (w formacie jpg, png), wykonany na podstawie wytycznych przesłanych przez klienta. Konfiguracja poszczególnych elementów (modułów, etc) jest przykładowa, bądź zgodna ze specyfikacją. Po dopracowaniu strony głównej sklepu, na życzenia klienta wykonywana jest wskazana podstrona sklepu.

§ 3
Klient posiadający opłaconą usługę indywidualnej szaty graficznej, otrzymuje od firmy Shoper brief, na podstawie którego zostanie dla Klienta wykonany indywidualny projekt szaty graficznej dla sklepu, którego zakres jest zgodny z wybranym pakietem.

Pakiety graficzne nie obejmują dostosowania wyglądu wersji mobilnej sklepu ani zmiany szaty aplikacji sklepu w serwisie Facebook.

Projekt wymagający modyfikacji kodu HTML sklepu może być realizowany wyłącznie w ramach Pakietu Prestiżowego.

Projekt zostanie przekazany drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych. Termin ten może ulec zmianie w zależności od natężenia pracy.

Klient ma prawo zgłoszenia uwag i poprawek do przedstawionego mu projektu, w przypadku nie zgłoszenia żadnych uwag przez Klienta, w terminie do 7 dni, projekt uznaje się za zaakceptowany przez Klienta.
W przypadku zgłoszenia przez Klienta uwag do projektu Shoper zobowiązuje się do naniesienia zmian lub poprawek w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez Klienta uwag do projektu.

Klient posiada ograniczoną możliwość zgłaszania uwag do projektu. Maksymalna ilość tzw. iteracji, czyli zbioru uwag i poprawek, zależna jest od wybranego wariantu pakietu. Iteracje dotyczą całego zamówienia.
W przypadku odrzucenia całego zaproponowanego projektu, może być wykonany nowy projekt, jeśli takie możliwości daje wykupiony Pakiet Graficzny. Kolejny projekt powstaje na podstawie nowych wytycznych i nie ma możliwości powrotu do wcześniejszego projektu.

Po akceptacji przez Klienta projektu opracowanego przez Shoper, następuje wdrożenie grafiki.
Klient po wdrożeniu grafiki otrzymuje plik PSD oraz prawa autorskie do grafiki.
W skład usługi wykonania indywidualnej szaty graficznej, nie wchodzi konfiguracja sklepu, którą klient może wykonać sam z poziomu panelu administracyjnego sklepu.

Wykonanie indywidualnego logotypu na potrzeby sklepu obejmuje formaty graficzne konieczne do umieszczenia go w witrynie internetowej sklepu. W Pakiecie Prestiżowym przysługuje dodatkowo przygotowanie pliku z logotypem w formacie wektorowym. Pliki źródłowe z logotypem przekazywane są Klientowi w formatach: rastrowym (np. PNG tryb RGB max 72 dpi) i wektorowym (np. PDF tryb CMYK oraz format .ai).

§ 4
Odpowiedzialność Shoper z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi, ogranicza się do równowartości opłaty uiszczonej za wykonanie indywidualnej szaty graficznej w wybranym pakiecie, określonej w cenniku aktualnym na dzień wystąpienia szkody. Shoper zapewnia że, dołoży wszelkich starań aby usługa została wykonana prawidłowo.

Shoper nie ponosi odpowiedzialności za szkodliwe działania osób trzecich mających wpływ na wykonanie usługi, nadto nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej awarii telekomunikacyjnych, energetycznych lub innych zdarzeń pozostających poza kontrolą Shoper.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.

Firma Shoper zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.shoper.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Shoper odpowiada przed Klientem do kwoty jaką Klient zapłacił za wykonanie indywidualnej szaty graficznej.
Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Firmy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówienia.

Shoper S.A. zastrzega sobie prawo do zlecenia osobom trzecim wykonanie indywidualnej szaty graficznej.

§ 5
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności usługi z zamówieniem w terminie do 30 dni.

W przypadku rezygnacji z usługi indywidualnej szaty graficznej przed rozpoczęciem prac przez Shoper S.A., Klientowi zwracana jest pełna kwota.

W przypadku rezygnacji z usługi indywidualnej szaty graficznej w trakcie jej wykonywania, Klientowi zwracana jest część kwoty, ustalanej indywidualnie w zależności od wykonanej pracy przez Shoper S.A.
Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia.