Regulamin – Shoper Faktury i Magazyn

Regulamin udostępnienia oprogramowania do fakturowania on-line Shoper Faktury i Magazyn

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Shoper S.A., usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do wystawiania faktur drogą elektroniczną oraz udzielaniu w tym okresie niezbędnej pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

2. Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do wystawiania faktur on-line oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

2. Serwis – serwis internetowy https://www.shoper.pl/faktury-magazyn, prowadzony przez Shoper S.A.

3. Fakturowanie on-line – forma wystawiania faktur realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

4. Oprogramowanie (Shoper Faktury i Magazyn) – program komputerowy służący do wystawiania faktur on-line, udostępniane przez Shoper w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu.

5. Shoper (Organizator) – właściciel i administrator Serwisu – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, (31-154) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171 o kapitale zakładowym 2 811 500,00 zł (w całości wpłacony), e-mail: [email protected] , tel.: 12 333 78 30

6. Usługa – usługa świadczona przez Shoper na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego służącego do wystawiania faktur on-line.

7. Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

8. Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

9. Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Płatność Cykliczna – udostępniana na żądanie Użytkownika forma płatności abonamentu za Usługi, polegająca w szczególności na cyklicznym automatycznym pobieraniu środków (obciążaniu) ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej odpowiednią kwotą abonamentu, na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Płatność One-Click – usługa umożliwiająca dodanie danych karty płatniczej, w sposób zaszyfrowany, do systemu operatora płatności (Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie), w celu dokonywania płatności „jednym kliknięciem”, tj. bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych karty.

§ 3 Oprogramowanie do Fakturowania

1. Shoper oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania do Fakturowania, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania do Fakturowania, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

Warunki świadczenia Usługi

§ 4 Postanowienia wstępne

1. Użytkownik może zawrzeć z Shoper umowę o bezpłatne świadczenie Usług na okres testowy, wynoszący 30 dni, z zastrzeżeniem ust. 11- 12.

2. Umowa na okres testowy zawierana jest z chwilą podania przez Użytkownika adresu e-mail lub numeru telefonu w celu rozpoczęcia okresu testowego.

3. W przypadku gdy Użytkownik zawarł Umowę na okres testowy, jednakże nie dokończył podawania danych niezbędnych do aktywowania Oprogramowania – Shoper uprawnione jest do wezwania Użytkownika (w szczególności w drodze wiadomości e-mail lub SMS) do uzupełnienia pozostałych danych. Przypomnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wysłane w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy i nie więcej niż 6 razy w ciągu tego okresu.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

5. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, nie wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.

6. Umowa o świadczenie Usług przez okres testowy ulega rozwiązaniu wraz z upływem okresu testowego, wraz z zawarciem przez Użytkownika umowy o świadczenie odpłatnych Usług, albo niezwłocznie po złożeniu przez Użytkownika rezygnacji z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

7. W celu zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług, lub jej przedłużenia, Użytkownik powinien skorzystać z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu Usług w ramach której Użytkownik określa również parametry Usługi. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania płatności za Usługę. Płatności za świadczenie Usług należy dokonać w terminie 7 dni od wystawienia faktury za Usługę. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Shoper zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności z dołu.

8. Shoper zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych Usług zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Shoper przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, Shoper jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem Usługi, do czasu otrzymania przez Shoper od Użytkownika zaległej należności.

9. W przypadku zakupu Usług w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej chyba, że Strony ustalą inaczej.

10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Serwisu w tajemnicy. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie.

11. Shoper może, wedle własnego uznania, przedłużyć danemu Użytkownikowi czas trwania okresu testowego – na zasadach uzgodnionych przez Shoper oraz Użytkownika.

12. W przypadku Umowy na okres testowy Shoper uprawniony jest do kontaktowania się z Użytkownikiem, przez okres 60 dni po zakończeniu okresu testowego – w celu ustalenia przyczyn niezawarcia przez Użytkownika umowy o charakterze odpłatnym, a także wrażeń Użytkownika z korzystania z Oprogramowania.

§ 5

1. Zakazane jest umieszczanie w informacjach wysyłanych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
a. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
b. naruszających dobra osobiste Shoper lub osób trzecich;
c. sprzecznych z dobrymi obyczajami;
d. mających charakter pornograficzny;
e. innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

2. Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w wiadomościach wysyłanych za pośrednictwem Oprogramowania do Fakturowania zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w wiadomościach wysyłanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Shoper przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

4. Shoper jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia usługi lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:
a. Użytkownik poda dane żądane przez Shoper niezgodnie z rzeczywistością;
b. Shoper uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;
c. zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Shoper przez innych Użytkowników;
d. zachodzi obawa, że za pomocą usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;
e. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
f. Użytkownik naruszył podczas rejestracji, albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

5. Shoper oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. Powyższe postanowienie nie dotyczy Konsumentów. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.

6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

§ 6 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

1. Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania do Fakturowania następuje na serwerze Shoper (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

2. Korzystanie z Usługi może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług.

3. W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Shoper udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania wykupionego abonamentu.

4. Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim.

5. Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulegnie przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się bezpośrednio po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji, oznacza to w szczególności, że umowa ulega przedłużeniu z dniem następującym po ostatnim dniu obowiązywania ostatniej umowy, nawet jeżeli płatność nastąpiła później. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Shoper i Użytkownika.
6. W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz Shoper przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

7. W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z pomocy technicznej obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegającej na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.

8. Realizacja pomocy technicznej może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu Oprogramowania do Fakturowania Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Shoper.

9. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Shoper ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).

10. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, korzystanie z Usług jest odpłatne.

11. Opłata z tytułu korzystania z Usług jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w Serwisie, wersji cennika, z zastrzeżeniem ust. 12.

12. Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Użytkownika opłaty.

13. W trakcie trwania Usługi, o ile Shoper wprowadzi więcej pakietów, użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Shoper. W przypadku zmiany na usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

14. Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie, w tym za pośrednictwem dodanych kart płatniczych (Płatności One-Click) oraz Płatności Cyklicznych pozwalających na opłacanie Abonamentu w sposób zautomatyzowany. Płatności Cykliczne zostaną uruchomione pod warunkiem wybrania takiej opcji przez Użytkownika i wyrażenia przez Użytkownika zgody na pobieranie środków z wskazanej przez niego karty płatniczej.

15. Użytkownik może dodać (zdefiniować) kartę płatniczą również w celu dokonywania innych płatności niż Płatności Cykliczne, tj. w celu dokonywania Płatności One-Click. Karta będzie wykorzystywana przez Użytkownika do opłacania usług świadczonych przez Shoper, w tym usług dodatkowych – w celu szybszego dokonywania płatności w przyszłości (tj. bez konieczności podawania pełnych danych tej karty w przyszłości za pośrednictwem Płatności One-Click). Aktywowanie Płatności One-Click wymaga uprzedniego wyrażenia na to zgody przez Użytkownika.

16. Dodanie karty płatniczej (zarówno na potrzeby Płatności Cyklicznych, jak i Płatności One-Click) wymaga m.in. podania jej numeru i kodu CV/CVV. Użytkownik realizując Płatność One-Click zatwierdza kwotę transakcji i wskazuje dodaną kartę płatniczą, która ma zostać obciążona.

17. Samo dodanie karty (również na potrzeby płatności One-Click) nie powoduje uruchomienia Płatności Cyklicznych, które uruchamiane są na osobne żądanie Użytkownika.

18. Użytkownik może aktywować Płatności Cykliczne w dowolnym momencie – podczas dokonywania płatności za usługi, o ile dla danej Usługi Płatności Cykliczne są dostępne.

19. W przypadku wyboru Płatności Cyklicznych karta płatnicza dodana przez Użytkownika zostanie obciążona opłatą za usługę (w szczególności za abonament) wskazaną w umowie o świadczenie Usług. Pobieranie kolejnych, należnych opłat będzie dokonywane cyklicznie i automatycznie na 7 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego z karty płatniczej Użytkownika. W przypadku gdy na karcie płatniczej nie będzie wystarczającej liczby środków do zrealizowania płatności:
a. Shoper poinformuje Użytkownika o nieudanej próbie pobrania płatności w drodze wiadomości kierowanej na adres e-mail Użytkownika przypisany do niego w Serwisie;
b. w każdym kolejnym dniu po nieudanej próbie dokonania płatności próba ta będzie powtarzana do momentu osiągnięcia zamierzonego skutku lub wygaśnięcia usługi.

20. Płatności Cykliczne mogą zostać anulowane przez Użytkownika w dowolnym momencie, w szczególności poprzez usunięcie karty płatniczej, z której były lub miały być realizowane płatności lub przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w tym panelu na zasadach wskazanych w Regulaminie. Karta dodana w ramach Płatności One-Click lub Płatności Cyklicznych może być usunięta w każdym czasie, poprzez panel Użytkownika.

21. W przypadku anulowania Płatności Cyklicznych w sposób określony w Regulaminie kolejna płatność cykliczna nie zostanie pobrana w sposób zautomatyzowany, przy czym jeśli anulowania Płatności Cyklicznych dokonano później niż w terminie 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego – opłata za ten okres zostanie pobrana, a anulowanie Płatności Cyklicznych nastąpi z upływem tego okresu.

22. Użytkownik korzystający z Płatności Cyklicznych powinien zapewnić aby w dniu terminu płatności na wskazanej przez niego karcie znalazła się odpowiednia kwota środków, a także zweryfikować czy karta może zostać obciążona, w tym czy nie występują żadne ograniczenia dla takich płatności, a w szczególności limity kwotowe czy data ważności karty.

23. Podmiotem obsługującym rozliczenia dokonywane przy użyciu kart płatniczych dodanych przez Użytkownika, w tym Płatności Cyklicznych oraz Płatności One-Click jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie. W ramach płatności kartą obsługiwane są następujące rodzaje kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

24. Przy użyciu Płatności One-Click oraz dodanych kart płatniczych, mogą być regulowane zobowiązania związane z użytkowaniem Usługi – zarówno te zaciągnięte przez Użytkownika, jak i przez podmioty do tego przez niego upoważnione (np. osoby, którym przyznano dodatkowe dostępy do panelu administracyjnego).

25. Do zamówionych przez Użytkownika dodatkowych, zwłaszcza dostępnych w Serwisie, usług, w tym usług, o których mowa w ust. 2, jeżeli z odrębnych ustaleń lub regulaminów nie wynika inaczej – postanowienia Regulaminu, a zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności Shoper, stosuje się odpowiednio.

26. Odpowiedzialność Shoper z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług, uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Shoper, za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

27. Shoper gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Shoper zobowiązany jest do przedłużenia, na wniosek Użytkownika, okresu abonamentowego usługi o 2 dni za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

28. Shoper zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Shoper drogą mailową. Shoper podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Użytkowników.

29. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
a. jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,
b. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,
c. działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Shoper lub siły wyższej.

§ 7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu jest Shoper, natomiast administratorem danych osobowych zapisanych w Serwisie kontrahentów jest Użytkownik.

2. Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z Shoper powierzają Shoper do przetwarzania dane osobowe zapisanych w Serwisie kontrahentów oraz osób korzystających z Serwisu w oparciu o Umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

3. Shoper zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.

5. Shoper stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu

7. Shoper ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące aktywność Użytkowników korzystających z Serwisu (w tym m.in. liczby produktów, faktur i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Shoper, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań, w sposób nieindywidualizujący poszczególnych firm korzystających z Oprogramowania. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych kontrahentów zapisanych w bazach klientów w Systemie.

§ 8 Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy [email protected]

2. Shoper rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem panelu Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

2. Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ustępu 3. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu:
a. po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika – w przypadku, gdy zmiana dotyczy wysokości opłat za usługi, a Użytkownik uiścił opłatę według cen obowiązujących przed tą zmianą;
b. z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałym zakresie.
Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie elektronicznej na adres [email protected]

3. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu, a także dokumentów, o których mowa w ust. 1 – jeśli to one są zmieniane.

4. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

6. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Shoper.

8. Za działania osób działających w imieniu Użytkownika (w tym pracowników), którym Użytkownik przekazał dane dostępowe do Systemu Użytkownik odpowiada jak za działania własne, a zwłaszcza za wykupienie usług w ramach Serwisu.

9. Shoper ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe firm korzystających z Systemu z użyciem Oprogramowania. Shoper zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych