Akt o Usługach Cyfrowych -
Digital Services Act

Strona zawiera informacje na temat zgodności działań Shoper S.A. z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającym dyrektywę 2000/31/WE (Digital Services Act, DSA).


Zgodnie z art. 11 DSA, Shoper S.A. wyznaczył punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, o którym mowa w art. 61. W celu stosowania DSA niezbędne informacje można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected]. Komunikacja odbywa się w językach polskim i angielskim.


Zgodnie z art. 12 DSA, Shoper S.A. wyznaczył również punkt kontaktowy dla odbiorców usługi. Wiadomości należy kierować na adres e-mail: [email protected], po polsku lub angielsku.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku ze zgłoszeniem jest Shoper S.A. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 
Dodatkowo, zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o usługach internetowych, platformy internetowe mają obowiązek publikować „informacje na temat średniej miesięcznej liczby aktywnych odbiorców usługi na terenie Unii Europejskiej”. Ma to na celu wsparcie organów publicznych w identyfikacji bardzo dużych platform internetowych – z co najmniej 45 milionami aktywnych odbiorców w krajach członkowskich.


Średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi jest liczona jako średnia z ostatnich sześciu miesięcy.


Dla Shoper miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi w państwach Unii wynosi mniej niż 45 mln. W obliczeniach zostali uwzględnieni wszyscy sprzedawcy na platformie oraz unikalni użytkownicy, którzy odwiedzili platformę przynajmniej raz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

This page provides information on Shoper S.A.’s compliance with Regulation (EU) 2022/2065 of the European Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market For Digital Services and amending Directive 2000/31/EC (Digital Services Act, DSA).

As per Article 11 of the DSA, Shoper S.A. has designated a point of contact for Member States’ authorities, the European Commission and the Board for Digital Services, as outlined in Article 61. For inquiries related to the application of the DSA, please email: [email protected]. Communication is available in Polish and English.


Pursuant to Article 12 of the DSA, Shoper S.A. has also designated a point of contact for service recipients. Messages in Polish or English should be directed to: [email protected].

The data controller for personal data processed in connection with the submission is Shoper S.A. More information can be found here.


Additionally, pursuant to Article 24(2) of the Digital Services Act, online platforms are required to publish “information on the average monthly active recipients of the service in the Union.” This requirement aids public authorities in identifying very large online platforms – those with a minimum of 45 million active recipients in Member States.

The average monthly number of active service recipients is calculated as an average over the period of the past six months.


For Shoper, the monthly number of active service recipients in the Union is below 45 million. This calculation includes all platform vendors and unique users who have visited the platform at least once in the past six months.

DSA Transparency Report - February 2024

Średnia liczba aktywnych odbiorców usługi (Monthly Active Recipient)

Informacja o średniej liczbie aktywnych odbiorców usługi

Przetestuj sklep internetowy Shoper przez 14 dni za darmo

Korzystaj ze wszystkich funkcji oprogramowania za darmo i bez zobowiązań.

Podaj poprawny adres e-mail
To pole jest wymagane
Wypróbuj za darmo
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.