Regulamin promocji "Sklep internetowy 60% taniej"

I. Przedmiot Regulaminu
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Dreamcommerce S.A. – usługi udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej w ramach serwisu internetowego www.shoper.pl (dalej „Serwisu”).
2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej (dalej „Usługi”).
3. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79 (dalej „DreamCommerce”).
II. Warunki promocji
1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Usługi. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza warunków zamówienia.
2. DreamCommerce oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z Usługi, oprogramowanie dostępne jest w 4 pakietach:
Pakiet Złoty 475 pln netto na pierwszy rok w wersji abonamentowej,
Pakiet Platynowy 570 pln netto na pierwszy rok w wersji abonamentowej,
Pakiet Diamentowy 1259 pln netto na pierwszy rok w wersji abonamentowej,

Aby skorzystać z promocji i zakupić skórkę w cenie 199 zł netto – należy napisać na adres bok@shoper.pl.

Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg. cennika standardowego, jeden klient może zakupić jeden sklep, promocja nie łączy się z innymi, klient nie może rozwiązać umowy przez 12 miesięcy (kara umowna w wysokości 599 pln netto).
3. Uregulowanie opłaty wskazanej w punkcie 2 warunkuje uzyskanie prawa korzystania z Usługi przez okres 1 roku.
4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej „Użytkownicy”), z tym zastrzeżeniem, że jeden Użytkownik może uzyskać upust na korzystanie z Usługi jedynie w odniesieniu do jednego oprogramowania sklepu internetowego.
5. Umowa o świadczenie Usługi na drugi rok i kolejne okresy obowiązywania umowy może zostać przedłużona na warunkach określonych w regulaminie Usługi oraz obowiązującym w chwili przedłużenia umowy cenniku DreamCommerce.
6. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2020-01-21 do dnia 2020-01-21 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnili formularz warunków zamówienia oraz przed upływem terminu płatności faktury pro-forma uregulowali opłatę wskazaną w punkcie 2.
7. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez DreamCommerce S.A.