Sklep internetowy Shoper

Zmiany w prawie konsumenckim oraz Kodeksie cywilnym, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku, poszerzają grupę osób, korzystających z uprawnień konsumenckich. Wyjaśniamy, co to znaczy dla właścicieli sklepów internetowych.

Czego dotyczą zmiany?

Zmiany w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta wprowadza Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Pisząc jaśniej – w ich konsekwencji osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w zakresie: niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych), rękojmi za wady oraz prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Oznacza to, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w określonych sytuacjach będzie traktowana jak konsument. Mimo, że jest przedsiębiorcą. Muszą być jednak spełnione ku temu odpowiednie warunki.

Z dodatkowych uprawnień skorzystają przede wszystkim przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Na przykład właściciele sklepów internetowych. Żeby jednak przedsiębiorca był objęty ochroną przewidzianą dla konsumentów umowa, którą zawiera ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego. Co to oznacza?

Kancelaria Legal Geek podaje na swojej stronie przykład:

Aplikacja do zarządzania reklamą czy oprogramowanie do wysyłki newslettera kupowane przez przedsiębiorcę prowadzącego pracownię architektoniczną może zostać uznane za nie mające charakteru zawodowego, ponieważ taka aplikacja nie jest związana z jego bazową działalnością i będą tutaj miały zastosowanie nowe przepisy. Natomiast oprogramowanie do wykonywania projektów domów będzie miało charakter zawodowy i świadczenie usług będzie miało miejsce na dotychczasowych zasadach.

Co ważne weryfikacja, czy dana czynność ma zawodowy charakter, ma się odbywać w oparciu o wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) kody PKD, określające rodzaje działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca jako konsument – jakie uprawnienia?

Załóżmy, że mechanik samochodowy potrzebuje kupić w sklepie internetowym drukarkę. Zawiera więc umowę, która nie jest bezpośrednio związana z jego zawodem, a to oznacza, że po 1 stycznia 2021 roku, jeśli taka drukarka mu się zepsuje, będzie mógł skorzystać z niedostępnych mu wcześniej uprawnień konsumenckich.

Po pierwsze: takiego przedsiębiorcy nie będą obowiązywały niedozwolone klauzule umowne. Oznacza to m.in., że sprzedawca nie będzie mógł wyłączyć swojej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie zobowiązania. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z działalnością sklepu nie będzie też wyłącznie sąd właściwy dla siedziby właściciela sklepu.

Po drugie: przedsiębiorca – jeśli tylko zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady – zyska prawo do automatycznego uznania jego reklamacji, jeśli sprzedawca nie ustosunkuje się do niej w ciągu 14 dni.

Po trzecie: zyska więcej czasu na reklamację. Jak podaje kancelaria Legal Geek: „Do tej pory w przypadku, gdy kupującym był przedsiębiorca, a rękojmia nie została wyłączona, mógł on wystąpić z roszczeniami na podstawie rękojmi przed upływem roku od dnia stwierdzenia wady. Wraz z nowymi przepisami okres ten może być dłuższy, ponieważ bieg terminu przedawnienia nie będzie mógł zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu”.

Po czwarte: przedsiębiorca zyskuje więcej czasu na sprawdzenie przesyłki i zgłoszenie ewentualnych wad zakupionego towaru. Nowe przepisy wprowadzają roczne domniemanie istnienia wady fizycznej, co oznacza, że jeśli kupujący dany towar stwierdzi przed upływem roku od dnia jego wydania wadę, uzna się, że wada ta istniała już w momencie wydania towaru i odpowiada za nią sprzedawca.

Po piąte: nowa ustawa przewiduje, iż przepisy dotyczące prawa do odstąpienia od umowy mają również zastosowanie do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Nasz mechanik-przedsiębiorca ma więc 14 dni, by odstąpić od umowy kupna drukarki bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów.

Ale uwaga: opisywane tutaj zmiany nie mają zastosowania do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2021.

 

Sklep internetowy Shoper

Nowe przepisy a wyjątki

Warto wiedzieć, że prawo odstąpienia od umowy nie występuje, gdy konsument chce zwrócić towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; ulegający szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia

Dotyczy to również nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, oraz treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Jak przygotować się do tych zmian w sklepie internetowym Shoper?

Prowadząc sklep czy serwis internetowy konieczne jest uwzględnienie nowego typu kupującego. Kancelaria Legal Geek zaleca, by zaktualizować regulamin sklepu i uważać, by nie kierować do „przedsiębiorców uprzywilejowanych” niedozwolonych klauzul oraz należycie informować ich o prawie odstąpienia od umowy. Brak bowiem takich informacji wydłuża przedsiębiorcom prawo do odstąpienia do nawet do 12 miesięcy.

„Ponadto musisz się przygotować na zmiany od strony organizacyjnej. Między innymi chodzi tutaj o sposób weryfikacji czy masz do czynienia z przedsiębiorcą uprzywilejowany – np. checkbox z oświadczeniem dotyczącym charakteru zakupu”.

W sklepie internetowym Shoper możesz wykorzystać w tym celu dodatkowe pola formularzy. W panelu administracyjnym sklepu przejdź do zakładki Wygląd i treści > Dodatkowe pola formularzy i w prawym górnym rogu kliknij przycisk Dodaj dodatkowe pole formularza. W tym artykule Pomocy dowiesz się, jak to zrobić.

 

 

Shoper Regulaminy – aktualizacja do zmian w prawie

Jeśli korzystasz z aplikacji Shoper Regulaminy, zaloguj się do panelu administracyjnego swojego sklepu i przejdź do aplikacji Shoper Regulaminy.

W sekcji „Twoje wygenerowane dokumenty” kliknij przycisk „Zmień dane”.

☞ Zapisz formularz, jeśli to konieczne, wprowadzając odpowiednie zmiany. Twoje dokumenty są już zaktualizowane do najnowszych zmian w prawie.

☞ Pamiętaj o opublikowaniu nowych wersji dokumentów na stronie sklepu. Możesz to zrobić ręcznie lub automatycznie zaktualizować strony informacyjne.

Aplikację Shoper Regulaminy – dostarczającą regulamin i politykę prywatności dopasowane do twojego sklepu – zamówisz na tej stronie.

Więcej o zmianach w prawie dowiesz się z nagrania webinaru, dostępnego na koncie Legal Geek na Facebooku.