Zasady aktywowania płatności ratalnych

ZASADY AKTYWOWANIA PŁATNOŚCI RATALNYCH W RAMACH MODUŁU PŁATNOŚCI SHOPER

§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy dokument określa warunki, na jakich Shoper umożliwia Użytkownikom aktywację płatności ratalnych w ramach Oprogramowania.
Wyrażeniom zapisanym wielką literą nadaje się znaczenie przypisane im w Regulaminie Licencji SaaS.
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania oraz aktywowanych płatności ratalnych zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści bezprawnych.

§ 2 Aktywacja i udostępnianie płatności ratalnych

Usługa aktywowania płatności ratalnych dostępna jest tylko w ramach bramki płatniczej „Płatności Shoper”, w związku z czym może być świadczona wyłącznie na rzecz tych Użytkowników, którzy w momencie wyrażenia woli aktywowania płatności ratalnych oraz przez cały czas korzystania z nich posiadają aktywny moduł „Płatności Shoper”.
W celu aktywowania płatności ratalnych, Użytkownik powinien wybrać odpowiednią opcję w Koncie oraz zaakceptować warunki udostępniania płatności ratalnych dostawcy systemu ratalnego.
Szczegółowe warunki udostępniania płatności ratalnych przez Użytkownika na rzecz kupujących są przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem a podmiotem będącym dostawcą systemu ratalnego.
Shoper zastrzega sobie prawo do dezaktywacji płatności ratalnych udostępnionych Użytkownikowi bez podawania przyczyny, zwłaszcza w przypadku, gdy zachodzi obawa, że Użytkownik wykorzystuje lub będzie wykorzystywał Usługę do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem lub gdy zachodzi obawa, że za pomocą Usługi są lub będą popełniane czyny bezprawne.

§ 3 Reklamacje

Shoper S.A. zwraca uwagę, że nie jest stroną umowy zawieranej przez Użytkownika z podmiotem będącym dostawcą systemu ratalnego. Reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu płatności ratalnych, niepozostające w bezpośrednim związku z aktywacją i funkcjonowaniem płatności ratalnych w ramach Oprogramowania, powinny być zgłaszane do dostawcy systemu ratalnego.
Reklamacje dotyczące aktywowania płatności ratalnych i ich funkcjonowania w ramach Oprogramowania, mogą być składane przez Użytkownika drogą elektroniczną, na adres e-mail: [email protected].
Shoper S.A. rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§ 4 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkownika, przekazanych w związku z żądaniem aktywacji płatności ratalnych, jest Shoper S.A., z zastrzeżeniem ust. 2.
Shoper S.A. nie jest administratorem danych osobowych Użytkownika, podanych przez niego w związku z umową zawieraną z dostawcą systemu ratalnego.
Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Shoper S.A. zawiera polityka prywatności platformy Shoper.

§ 5 Postanowienia Końcowe

Użytkownik może dezaktywować płatności ratalne w dowolnym momencie poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w Koncie.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu Licencji SaaS.