Regulamin promocji "Sklep internetowy za 419 zł / rok"

I. Przedmiot Regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu (dalej „Regulaminu”) jest określenie promocyjnych warunków świadczenia przez Shoper S.A. – usługi udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej w ramach serwisu internetowego www.shoper.pl (dalej „Serwisu”).

2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie postanowienia regulaminu udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych na okres abonamentu oraz świadczenia pomocy technicznej (dalej „Usługi”).

3. Organizatorami promocji przewidzianej Regulaminem jest Shoper S.A .z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, 31-154 Kraków (dalej „Shoper”).

II. Warunki promocji

1. Możliwość skorzystania z promocji przewidzianej Regulaminem uzależniona jest od akceptacji Regulaminu oraz Regulaminu Usługi. Akceptacja obu regulaminów następuje w drodze elektronicznej, poprzez skorzystanie przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnienie formularza warunków zamówienia.

2. Shoper oferuje następujące warunki promocyjne na korzystanie z Usługi, oprogramowanie dostępne jest w pakiecie:
Pakiet Standard 419 PLN netto na pierwszy rok w wersji abonamentowej.

Przedłużenie wszystkich pakietów następuje wg. cennika standardowego, jeden klient może zakupić jeden sklep, promocja nie łączy się z innymi, klient nie może rozwiązać umowy przez 12 miesięcy (kara umowna w wysokości 599 PLN netto).

3. Uregulowanie opłaty wskazanej w punkcie 2. warunkuje uzyskanie prawa korzystania z Usługi przez okres 1 roku.

4. Z promocji przewidzianej Regulaminem może skorzystać pełnoletnia lub (za zgodą przedstawicieli ustawowych) niepełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (dalej „Użytkownicy”), z tym zastrzeżeniem, że jeden Użytkownik może uzyskać upust na korzystanie z Usługi jedynie w odniesieniu do jednego oprogramowania sklepu internetowego.

5. Umowa o świadczenie Usługi na drugi rok i kolejne okresy obowiązywania umowy może zostać przedłużona na warunkach określonych w regulaminie Usługi oraz obowiązującym w chwili przedłużenia umowy cenniku Shoper.

6. Niniejsza oferta promocyjna obowiązuje od 2024-04-20 do dnia 2024-04-26 godz. 23:59:00 i obejmuje tych Użytkowników, którzy ww. terminie skorzystali z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu, w tym wypełnili formularz warunków zamówienia oraz przed upływem terminu płatności faktury pro-forma uregulowali opłatę wskazaną w punkcie 2.

7. Warunki promocyjne przewidziane Regulaminem nie łączą się z warunkami innych promocji organizowanych przez Shoper S.A.