Regulamin świadczenia usługi Shoper Rekomendacje

§1 Definicje

 1. Algorytm – zdefiniowany przez Usługodawcę i działający w ramach Usługi mechanizm analizowania zachowań Klientów w Sklepie pozwalający na ustalenie potencjalnych zainteresowań produktowych Klientów.
 2. Moduł Rekomendacji – element interfejsu Sklepu, w ramach którego wyświetlane są Rekomendowane Produkty.
 3. Klient –  użytkownik odwiedzający Sklep.
 4. Okres rozliczeniowy – okres rozliczeniowy za świadczenie Usługi, trwający pełen miesiąc kalendarzowy, a w przypadku rozpoczęcia świadczenia Usługi w trakcie miesiąca kalendarzowego, trwający przez liczbę dni pozostałych do końca tego miesiąca.
 5. Platforma – oprogramowanie Usługodawcy „Shoper”, umożliwiające Zleceniodawcy prowadzenie Sklepu.
 6. Przychód – przychód Zleceniodawcy ze sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu, z wyłączeniem przychodu uzyskanego ze sprzedaży na zewnętrznych serwisach sprzedażowych (np. Allegro) oraz przychodu z zamówień wprowadzanych w panelu administracyjnym Sklepu ręcznie przez Zleceniodawcę.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, regulujący stosunki pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą.
 8. Rekomendowane Produkty – towary lub usługi znajdujące się w Sklepie Zleceniodawcy, które Algorytm uznał za potencjalnie interesujące dla Klientów.
 9. Serwis – serwis Usługodawcy dostępny pod adresem: https://www.shoper.pl/warunki-serwisowe
 10. Sklep – sklep internetowy Zleceniodawcy prowadzony w ramach Platformy.
 11. Usługa – usługa Systemu Rekomendacji Shoper świadczona Zleceniodawcy przez Usługodawcę polegająca na wyświetlaniu Klientom w Sklepie Zleceniodawcy Rekomendowanych Produktów w oparciu o wcześniejsze zachowania innych Klientów.
 12. Usługodawca – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ul. Pawiej 9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000395171, posiadająca NIP: 9452156998 oraz REGON: 121495203, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 813 456 zł (w całości wpłaconym), e-mail: [email protected], będąca właścicielem i administratorem Platformy.
 13. Wartość sprzedaży – wartość sprzedaży Rekomendowanych Produktów brana pod uwagę przy wyliczaniu wynagrodzenia dla Usługodawcy za świadczenie Usługi.
 14. Zleceniodawca – podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który odpłatnie korzysta z Platformy i korzysta z Usługi.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Usługa skierowana jest do Zleceniodawców, którzy chcieliby zwiększyć sprzedaż w‌ Sklepie poprzez wyświetlanie Rekomendowanych Produktów swoim Klientom.
 2. Do rozpoczęcia korzystania z Usługi wymagana jest jej aktywacja w odpowiednim miejscu w panelu administracyjnym Sklepu.
 3. Zleceniodawca może zlecić Usługodawcy aktywowanie Usługi drogą elektroniczną. W szczególności podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zleceniodawca aktywując Usługę, w tym zlecając jej aktywowanie Usługodawcy, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 5. Uruchomienie lub świadczenie Usługi może być uzależnione przez Usługodawcę od uregulowania wszelkich, ewentualnych zaległości Zleceniodawcy względem Usługodawcy.

§3 Sposób działania

 1. W ramach Usługi Usługodawca, w imieniu Zleceniodawcy, korzystając z Algorytmu, prezentuje Klientom w Sklepie Moduły Rekomendacji zawierające Rekomendowane Produkty.
 2. Moduły Rekomendacji mogą być wyświetlane w szczególności w następujących miejscach w Sklepie:
   1. na stronie głównej,
   2. w widoku koszyka,
   3. na podstronie (karcie) produktu.
 3. Decyzja o tym, w których miejscach w Sklepie wyświetlane będą Moduły Rekomendacji należy do Zleceniodawcy.
 4. Dodatkowe informacje dotyczące Usługi są dostępne w Serwisie.
 5. Usługodawca, w celu prawidłowej realizacji Usługi na rzecz Zleceniodawcy, a w szczególności zebrania danych o sprzedaży Rekomendowanych Produktów, na zlecenie Zleceniodawcy wykorzystuje unikalne identyfikatory cyfrowe Rekomendowanych Produktów.
 6. W celu wyliczenia wynagrodzenia za świadczenie Usługi brane są pod uwagę zamówienia obejmujące Rekomendowany Produkt złożone w ciągu 30 dni od ostatniego kliknięcia Rekomendowanego Produktu w Module Rekomendacji.
 7. Przy przypisywaniu sprzedaży Rekomendowanego Produktu danemu Modułowi  Rekomendacji wykorzystywany jest model atrybucji last-click tj. jeśli Klient podczas swojej wizyty w Sklepie kliknął w Rekomendowany Produkt w różnych Modułach  Rekomendacji i sfinalizował zamówienie, to sprzedaż przypisywana jest temu Modułowi Rekomendacji, który został kliknięty jako ostatni.
 8. Usługodawca w oparciu o dane zebrane dzięki unikalnym identyfikatorom cyfrowym, o których mowa w ust. 5, przedstawia Zleceniodawcy w panelu administracyjnym Sklepu raport z realizacji Usługi w danym Okresie rozliczeniowym zawierający co najmniej informacje o:
   1. liczbie zamówień zawierających Rekomendowane Produkty;
   2. Wartości sprzedaży;
   3. udziale Wartości sprzedaży w Przychodzie i wynikającej z niego stawce prowizji;
   4. liczbie sprzedanych w ramach Usługi Rekomendowanych Produktów z przypisanymi Modułami Rekomendacji, po kliknięciu w które nastąpiła sprzedaż Rekomendowanych Produktów, zgodnie z postanowieniem ust. 6;
   5. liczbie kliknięć w poszczególne Moduły Rekomendacji;
   6. współczynniku konwersji, czyli odsetku kliknięć w poszczególne Moduły Rekomendacji, które zakończyły się sprzedażą Rekomendowanych Produktów, zgodnie z postanowieniami ust. 6.

§4 Rozliczenia

 1. Usługodawca może umożliwić Zleceniodawcy rozpoczynającemu korzystanie z Usługi bezpłatne tj. bez rozliczania prowizji, przetestowanie Usługi. Informacja o tym, a także o limitach tego okresu będzie się znajdować w Serwisie.
 2. Usługodawca od Wartości sprzedaży nalicza prowizję, z wyłączeniem przypadku, o których mowa w ust. 1 – o ile ma zastosowanie.
 3. Wartość prowizji za produkty sprzedane poprzez System Rekomendacji Shoper wynosi 2,5% od wartości brutto sprzedanego produktu, jednak nie mniej niż 99 zł netto miesięcznie. Jeżeli System Rekomendacji Shoper nie wygeneruje żadnej sprzedaży, nie zostanie naliczona żadna opłata
 4. Usługodawca do 10 dnia miesiąca następującego po Okresie rozliczeniowym wystawi i prześle Zleceniodawcy fakturę VAT uwzględniającą należną wartość prowizji, wyliczoną od Wartości sprzedaży w Okresie rozliczeniowym i zgodnie ze stawką prowizji, o której mowa w ust. 3.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Usługodawca do 10 dnia miesiąca następującego po Okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło rozwiązanie umowy, wystawi i dostarczy Zleceniodawcy fakturę VAT uwzględniającą należną wartość prowizji, wyliczoną od Wartości sprzedaży w Okresie rozliczeniowym i zgodnie ze stawką prowizji, o której mowa w ust. 3.
 6. Faktury, o których mowa w ust. 4 i 6 należy opłacić w terminie wskazanym na fakturach.

§5 Reklamacje

 1. Zleceniodawca może reklamować rozliczenie Usługi w ciągu 90 dni, licząc od dnia złożenia przez Klienta zamówienia zawierającego Rekomendowane Produkty, których dotyczy reklamowana wartość prowizji, jeśli Wartość sprzedaży uwzględniana przy naliczaniu wartości prowizji obniżyła się w tym czasie w wyniku:
   1. odstąpienia Klienta od umowy sprzedaży Rekomendowanych Produktów pod warunkiem umieszczenia przez Zleceniodawcę w Sklepie wymaganych przez ustawę o prawach konsumenta informacji o prawie odstąpienia od umowy;
   2. zgłoszenia przez Klienta i pozytywnego rozpatrzenia przez Zleceniodawcę reklamacji na zakupiony Rekomendowany Produkt;
   3. nieuczciwego działania Klienta (zwłaszcza polegającego na fraudach), które skutkowało rozwiązaniem umowy sprzedaży.
 2. Jeśli reklamacja Zleceniodawcy odnośnie naliczonej prowizji zostanie w całości lub częściowo rozpatrzona pozytywnie, Usługodawca pomniejszy wartość prowizji naliczonej za ostatni Okres rozliczeniowy o kwotę uznaną w procesie reklamacyjnym.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi należy kierować na adres e-mail: [email protected].
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania.

§6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, przetwarzanych w ramach Usługi, jest Zleceniodawca.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych Klientów następuje na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu licencji SaaS dostępnego w Serwisie.

§7 Wypowiedzenie umowy

 1. Umowa na świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi wynosi 30 dni. Umowę należy wypowiedzieć przez dezaktywację jej w panelu administracyjnym Sklepu.

§8 Zastrzeżenia

 1. Ocena czy Usługa może być wykorzystywana w Sklepie Zleceniodawcy, mając na uwadze jej zgodność z prawem, należy wyłącznie do Zleceniodawcy, który oceniając to powinien w szczególności zwrócić uwagę na odpowiednie klauzule informacyjne (zwłaszcza w formie polityki prywatności czy regulaminu sklepu) dostępne w jego Sklepie przedstawiane Klientom, posiadane zgody Klientów itd.
 2. Mając na uwadze treść ust. 1 wszelka odpowiedzialność za ocenę czy Usługa w przypadku Sklepu Zleceniodawcy będzie zgodna z prawem spoczywa na Zleceniodawcy. Odpowiedzialność Usługodawcy w tym zakresie jest wyłączona jako, że jest on jedynie dostawcą narzędzia, które wymaga odpowiedniej implementacji w Sklepie.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu licencji SaaS.