Regulamin App Store dla Wydawców

Regulamin App Store dla Wydawców

Definicje: stosowane w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

1. Adres e-mail Wydawcy – podany przez Wydawcę w trakcie Rejestracji adres poczty elektronicznej;

2. Hasło – ciąg znaków m.in. alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Wydawcę podczas procesu Rejestracji.

3. Konto Wydawcy (Konto) – zasoby teleinformatyczne w ramach Serwisu, do których dostęp Wydawcy możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Wydawcy i Hasła (logowanie). Za pośrednictwem Konta Wydawca zamieszcza Produkty w Trybie testowym (Wydawcy/Usługodawcy) oraz Trybie dystrybucji.

4. Nazwa Wydawcy (login) – dane dotyczące Wydawcy, konieczne do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, podawane przez Wydawcę podczas procesu Rejestracji.

5. Opis Produktu (Opis) – podane przez Wydawcę, na etapie Trybu testowego, informacje na temat Produktu, w tym jego funkcjonalności, sposobu działania i kategorii wykorzystywanych danych jak również polityka prywatności (tj. dokument opisujący jakie dane są przetwarzane przez Wydawcę i w jakim celu) oraz Umowa licencyjna.

6. Produkt (Produkty) – wszelkie dane cyfrowe licencjonowane Klientom przez Wydawcę w postaci cyfrowej (tj. nie na trwałych nośnikach), w tym oprogramowanie stanowiące rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania sklepu internetowego Klienta (np. aplikacja, treści nabywane w ramach aplikacji, rozszerzenia i rozwinięcia aplikacji, poprawki). Pod pojęciem Produktów rozumiane są również ich oznaczenia słowne, graficzne lub słowno-graficzne, a także wszelkie opisy.

7. Wydawca – osoby nie będące konsumentami lub jednostki organizacyjne, które założyły oraz utrzymują aktywne Konto w celu licencjonowania Produktów Klientom za pośrednictwem Serwisu.

8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Wydawcę Konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Serwisu. Następuje w drodze akceptacji przez Wydawcę formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich pól formularza. Rejestracja jest skuteczna z momentem pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę co zostanie potwierdzone przesłaniem Wydawcy drogą mailową potwierdzenia Rejestracji.

9. Regulamin – niniejszy Regulamin.

10. Serwis (Serwis Appstore) – serwis internetowy, który umożliwia Wydawcom zawieranie Umów licencyjnych z Klientami za pośrednictwem Konta.

11. Strony – Usługodawca i Wydawca.

12. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

13. Tryb dystrybucji – umieszczenie Produktu w Serwisie w celu jego licencjonowania przez Wydawcę
14. Tryb testowy Wydawcy – umieszczenie przez Wydawcę Produktu w Serwisie w celu jego weryfikacji przez Wydawcę. Tryb testowy Wydawcy kończy się wraz z nadaniem mu przez Wydawcę statusu: “do weryfikacji”.

15. Tryb testowy Usługodawcy – tryb rozpoczyna się umieszczeniem przez Wydawcę Produktu w Serwisie (nadanie mu statusu “do weryfikacji”) w celu:
(a) testowania Produktu przez Usługodawcę lub podmioty przez Usługodawcę wskazane,
(b) weryfikacji przez Usługodawcę zasad jego działania,
(c) ustalenia przez Wydawcę z Usługodawcą warunków umieszczenia Produktu w ramach Trybu dystrybucji (np. ustalenia ceny sprzedaży). Tryb testowy kończy się wraz z akceptacją Produktu przez Usługodawcę.

16. Umowa – umowa o świadczenie przez Wydawcę na rzecz Właściciela Serwisu usług związanych z dostarczeniem Produktów do Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa obejmuje również umowę o świadczenie Usług jaka zostaje zawarta pomiędzy Stronami w momencie uzyskania przez Wydawcę pierwszego dostępu do Konta po dokonaniu skutecznej Rejestracji.

17. Umowa licencyjna – umowa, na podstawie której Wydawca udziela Klientowi uprawnień do korzystania z danego Produktu przez określony czas (umowa może również dotyczyć świadczenia przez Wydawcę na rzecz Klienta usług drogą elektroniczną).

18. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu Wydawcy przez Usługodawcę narzędzi i zasobów teleinformatycznych służących Wydawcy do zawierania Umów licencyjnych (tj. możliwość założenia i utrzymywania Konta, możliwość zamieszczania Produktów, zapewnienie Klientom technicznego dostępu do Produktów).

19. Właściciel Serwisu (Usługodawca) – Shoper S.A. ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, NIP: 9452156998, REGON: 121495203 KRS: 0000395171, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 2 813 456 zł, w całości wpłacony.

20. Klient – (a) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana) (b) jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną na podstawie odrębnych przepisów lub (c) osoba prawna, które prowadzą sklepy internetowe w ramach platformy Shoper.pl oraz korzystają z Serwisu Appstore.

I. Postanowienia Ogólne.

1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Wydawców z Serwisu oraz warunki świadczenia przez Wydawców usług w ramach Umowy.

1.2. W ramach zasobów teleinformatycznych Serwisu Wydawca, który założył i utrzymuje aktywne Konto, może zamieszczać i udostępniać Produkty, a także zawierać, we własnym imieniu oraz na własną rzecz, Umowy licencyjne z Klientami.

II. Zakres i warunki korzystania z Serwisu.

2.1. W celu umożliwienia Wydawcy należytego wykonania Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Dane osobowe Wydawcy przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności Serwisu.

2.2. Korzystanie z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Wydawca następujących minimalnych wymagań technicznych:
Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari (tylko dla MacOS), Opera w wersji aktualnej w momencie korzystania z Usługi oraz do trzech wersji wstecz (wliczając w/w wersję aktualną) z włączoną obsługą JavaScript i cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1200x 800 pikseli.

2.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

2.4. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych. Powyższe będzie dokonywane po uprzednim powiadomieniu Wydawców (np. poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na Konta i zawarcie komunikatu w Serwisie) oraz przez możliwie jak najkrótszy czas.

2.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

III. Testowanie oraz licencjonowanie Produktów. Zobowiązania Wydawcy.

3.1. Do zamieszczania przez Wydawcę Produktów w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta w Trybie dystrybucji. W tym celu Wydawca wykorzystuje narzędzia i zasoby teleinformatyczne Usługodawcy.
Tryb testowy

3.2. Każdy Produkt, zanim zostanie udostępniony Klientom przez Wydawcę w ramach Trybu dystrybucji, powinien zostać opublikowany, wraz z Opisem, w Trybie testowym Wydawcy oraz Trybie testowym Usługodawcy (powyższe dotyczy również wszelkich zmian, rozwinięć, rozszerzeń oraz modyfikacji w dotychczasowych Produktach).

3.3. Publikując Produkt w Trybie testowym Usługodawcy Wydawca zobowiązuje się do udostępnienia Usługodawcy, na każde jego wezwanie oraz do wglądu, wskazanych przez Usługodawcę fragmentów lub całości kodu źródłowego Produktu. Powyższe dotyczy również Trybu dystrybucji .

3.4. Usługodawca nie zaakceptuje Produktu w ramach Trybu testowego Usługodawcy, w wyniku czego nie będzie mógł zostać on zawarty w ramach Trybu dystrybucji, jeżeli Produkt będzie w szczególności:
a) niezgodny z Opisem przedstawionym przez Wydawcę;
b) działał w sposób nieprawidłowy;
c) szkodliwy lub zawierał błędy, usterki, wady prawne lub fizyczne;
d) niezgodny z oprogramowaniem sklepów platformy Shoper.pl (m.in. brak kompatybilności, brak płynnego współdziałania, negatywny wpływ na oprogramowanie platformy sklepów Shoper.pl);
e) niezgodny z Regulaminem;
f) wykorzystywał/pobierał inne kategorie danych niż to zadeklarowano w Opisie przedstawionym przez Wydawcę;
g) przetwarzał dane Klientów w innym zakresie (celu) niż to zadeklarowano w Opisie przedstawionym przez Wydawcę.
h) umożliwiał Wydawcy sprzedawanie oferowanych przez niego lub podmiot z Wydawcą współpracujący usług dopiero w ramach serwisu internetowego Wydawcy lub podmiotu z nim współpracującego (np. bezpłatna aplikacja integrująca usługi Wydawcy lub podmiotu z nim współpracującego z usługami Usługodawcy). W takim przypadku jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji.
Tryb dystrybucji

3.5. Zamieszczając Produkt w Trybie dystrybucji (powyższe dotyczy również wszelkich zmian i rozwinięć w dotychczasowych Produktach) Wydawca:
a) zobowiązuje się spełnić m.in. wobec Klientów wszelkie obowiązki jakie na nim spoczywają (np. jako licencjodawcy) w myśl przepisów obowiązującego prawa oraz umów zawieranych z Klientami;
b) gwarantuje, że oferowane Produkty spełniają warunki określone w punkcie VI Regulaminu;
c) zobowiązuje się zapewnić Klientom dostęp do przedsprzedażowej oraz posprzedażowej obsługi telefonicznej oraz mailowej;
d) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klientów pełnego wsparcia merytorycznego i technicznego obejmującego zakres funkcjonalny Produktu, a także do przyjmowania sugestii i uwag dotyczących działania Produktów;
e) zobowiązuje się niezwłocznie dostosowywać Produkty, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia kompatybilności, do zmian oprogramowania sklepów platformy Shoper.pl (np. zmiany API, zmiany webhook, zmiany Interfejsu);
f) zobowiązuje się udostępnić Klientom w ramach Produktu oraz Serwisu politykę prywatności i Umowę licencyjną, a także ewentualnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (jeżeli jest wymagany przez przepisy obowiązującego prawa).

3.6. Usługodawca ma prawo usunąć lub dezaktywować Produkt z Konta Wydawcy już po jego zawarciu w Trybie dystrybucji jeżeli stwierdził zaistnienie, w stosunku do danego Produktu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w punktach 3.4. a) – h) Regulaminu lub naruszenie co najmniej jednego z punktów 3.5., VI lub VII Regulaminu. W takim przypadku poinformuje Wydawcę o podjętych działaniach. Wydawca jest wówczas zobowiązany do poinformowania Klientów o zaistniałym stanie rzeczy.

3.7. Z tytułu należytego i zweryfikowanego wykonania Umowy przez Wydawcę, Właściciel Serwisu zobowiązuje się zapłacić Wydawcy wynagrodzenie ustalane zgodnie z następującymi zasadami: podstawę do rozliczeń stanowić będzie cena netto umożliwienia Klientowi technicznego dostępu do Produktu danego Wydawcy. Wydawca będzie otrzymywał od Właściciela Serwisu 70 % powyższej ceny. Możliwe są również inne modele rozliczeń, zdefiniowane w toku ustaleń indywidualnych pomiędzy Wydawcą a Usługodawcą. Powyższe wynagrodzenie będzie wypłacane Wydawcy co każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy, do 10 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po tym miesiącu, którego dotyczy dane rozliczenie. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wydawcy w przypadku jeżeli kwota należna Wydawcy w danym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy przekroczy 250 PLN netto. W przypadku braku przekroczenia powyższego progu należna Wydawcy w tym miesiącu kwota wynagrodzenia zostanie wliczona do podstawy rozliczeń za kolejne miesiące.
Umowa licencyjna

3.8. Umowy licencyjne w zakresie Produktów Wydawca zawiera tylko i wyłącznie z Klientem, we własnym imieniu oraz na własną rzecz. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie w/w umów ponosi Wydawca. Usługodawca w żadnym wypadku nie jest stroną powyższych Umów licencyjnych. Gwarancja na Produkt udzielana jest Klientom przez Wydawcę na zasadach określonych w Umowie licencyjnej.

3.9. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: (a) zgodność Produktów z przepisami obowiązującego prawa; (b) zgodność Produktów z umową zawartą z Klientem; (c) ewentualne wady prawne Produktów, zawarte w nich błędy lub usterki, a także (d) brak prawidłowego działania (np. brak kompatybilności z oprogramowaniem sklepów platformy Shoper.pl). W przypadku jeżeli Produkty zawarte są w zasobach teleinformatycznych Wydawcy lub innego podmiotu (np. aplikacje hostowane na serwerach Wydawcy lub podmiotów trzecich) Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłową łączność z w/w zasobami, stabilność działania Produktów, bezpieczeństwo i poufność danych przetwarzanych w ramach Produktów oraz działania i zaniechania podmiotów trzecich.

IV. Rejestracja Konta.

4.1. W trakcie Rejestracji Wydawca dokonuje czynności, na które składa się:

4.1.1. potwierdzenie, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,

4.1.2. wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu,

4.1.3. podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Wydawcy

4.1.4. uzyskanie dostępu do Konta z wykorzystaniem Nazwy Wydawcy oraz Hasła.

4.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Rejestracji oraz danych Wydawcy. Dopiero wraz z otrzymaniem przez Wydawcę, na podany przez niego Adres e-mail, potwierdzenia pozytywnej weryfikacji Rejestracji może ona zostać uznana za skuteczną.

4.3. Po dokonaniu skutecznej Rejestracji Wydawca uzyskuje dostęp do Konta, który jest każdorazowo zapewniany przez Usługodawcę po wpisaniu Hasła i Adresu e-mail Wydawcy.

4.4. W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Wydawca zobowiązany jest do:

4.4.1. podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

4.4.2. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.

4.4.3. zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom.

4.5. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Hasła. Wydawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

4.6. Każda osoba, która dokonuje Rejestracji w imieniu posiadającej zdolność prawną jednostki organizacyjnej (np. spółki jawnej, spółki komandytowej) lub osoby prawnej (np. sp. z o.o., spółki akcyjnej) jak również spółki cywilnej oświadcza, że jest w pełni uprawniona do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz w/w jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej lub spółki cywilnej.

V. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usług. Prawo pierwszeństwa. Zapewnienie ciągłości działania Produktów.

5.1. Każda ze Stron jest uprawniona wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyn i z zachowaniem 6 miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec tego miesiąca kalendarzowego, w którym upływa termin wypowiedzenia, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed wypowiedzeniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

5.2. Usługodawca, chcąc wypowiedzieć Umowę z terminem podanym w 5.1. powyżej, poinformuje o tym Wydawcę na Adres e-mail podany przez Wydawcę podczas Rejestracji.

5.3. Wydawca wypowiada Umowę, z terminem podanym w 5.1. powyżej, poprzez: (a) samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu, w ramach panelu administracyjnego Konta, dyspozycji jego usunięcia (jeżeli taka funkcjonalność jest oferowana przez Usługodawcę) albo (b) zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta (na podany przez Usługodawcę w Serwisie adres e-mail) albo (c) przesłanie Usługodawcy pisemnego wypowiedzenia na adres siedziby Usługodawcy.

5.4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron Wydawca zaoferuje Usługodawcy (jako pierwszemu podmiotowi), na rozsądnych ekonomicznie oraz rynkowych warunkach, nabycie wszelkich praw lub udzielenie licencji w zakresie wszystkich tych Produktów jakie były oferowane przez Wydawcę w ramach Serwisu (w celu zapewnienia dalszego oferowania Produktów ale już przez Usługodawcę). Usługodawca wskaże Produkty, którymi jest zainteresowany w terminie trzech (3) miesięcy licząc od dnia rozwiązania/wygaśnięcia Umowy. W powyższym terminie Wydawca jest zobowiązany zapewnić działanie u Klientów wszystkich Produktów jakie zostały sprzedane Klientom za pośrednictwem Serwisu. Ponadto Usługodawcy przysługuje pierwszeństwo kupna (prawo pierwokupu) wobec wszelkich praw do Produktów w przypadku gdyby Wydawca zamierzał sprzedać w/w prawa podmiotowi trzeciemu. W związku z tym Wydawca powinien niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o treści umowy sprzedaży praw do Produktów zawartej z podmiotem trzecim. Prawo pierwokupu co do praw do Produktu Usługodawca może wykonać w terminie 10 dni od otrzymania w/w zawiadomienia od Wydawcy. Niniejsze postanowienie obowiązuje Strony również przez okres trzech (3) miesięcy licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy.

5.5. Usługodawca jest uprawniony wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w punkcie 3.4. a) – h) Regulaminu lub naruszenia przez Wydawcę co najmniej jednego z punktów 3.5., VI lub VII Regulaminu. W takim przypadku Konto zostanie dezaktywowane lub usunięte niezwłocznie po przesłaniu Wydawcy zawiadomienia o wypowiedzeniu Umowy.

VI. Produkty i zgłaszanie naruszeń.

6.1. Wydawca gwarantuje, że:
a) dysponuje (np. jest właścicielem, licencjobiorcą, dzierżawcą) autorskimi prawami majątkowymi, prawami pokrewnymi, prawami do wykorzystania wizerunku oraz prawami własności
przemysłowej (np. prawo do znaku towarowego) lub innymi niezbędnymi prawami do Produktów, w takim zakresie jaki umożliwia Wydawcy licencjonowanie modyfikację, rozwijanie oraz rozszerzanie Produktów w Serwisie oraz korzystanie z nich przez Klientów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz bez naruszania praw osób trzecich;
b) Produkty, ich działanie i funkcje nie naruszają przepisów obowiązującego prawa (np. Ustawy o ochronie danych osobowych) oraz praw osób trzecich, a także
c) Produkty nie zawierają żadnych wad prawnych lub fizycznych, błędów lub usterek oraz, że są kompatybilne z oprogramowaniem sklepów platformy Shoper.pl. W przeciwnym wypadku niezwłocznie podejmie wszelkie dopuszczalne prawem i przewidziane umową z Klientem działania w celu naprawienia Produktu, a w razie braku obiektywnej możliwości jego naprawienia, pokryje Klientowi (zgodnie z umową z Klientem) poniesioną przez Klienta z tego tytułu szkodę.

6.2. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Produktów oraz Konta, które:
a) naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa Usługodawcy, Wydawcy lub Klientów;
b) służyłyby, bezpośrednio lub pośrednio, do umożliwienia Klientom korzystania z towarów lub usług oferowanych przez podmioty konkurencyjne wobec Usługodawcy;
c) służyłyby promocji towarów lub usług podmiotów konkurencyjnych wobec Usługodawcy;
d) stanowiłyby towary lub usługi konkurencyjne wobec towarów lub usług Usługodawcy;
e) byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
f) naruszałyby tajemnicę przedsiębiorstwa lub Ustawę o ochronie danych osobowych;
g) naruszałyby inne, niż wymienione powyżej, przepisy obowiązującego prawa;
h) zawierałyby oprogramowanie szkodliwe dla urządzeń, oprogramowania Klientów;
i) naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

6.3. W przypadku powzięcia przez Wydawcę informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Produktów naruszających postanowienia Regulaminu, w tym prawa osób trzecich (np. prawa tego Wydawcy) lub przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Wydawca powinien niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem [email protected](Zgłoszenie naruszenia).

6.4. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w 6.3. powyżej należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Produkty , których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

6.5. Zamieszczając Produkt na Koncie Wydawca wyraża zgodę na podjęcie przez Usługodawcę oraz jego podwykonawców, w zakresie Produktów, czynności niezbędnych w celach prawidłowego wykonania na jego rzecz Usługi czyli zwielokrotnienia Produktów w ramach zasobów i narzędzi teleinformatycznych Serwisu.

6.6. Ponadto Wydawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę wszelkich nazw, Opisów, oznaczeń i grafik (m.in. logotypów) Produktów umieszczonych przez Wydawcę w Serwisie, wyłącznie w takim zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (np. screenshot) lub element listy/wyciągu z listy Produktów, w celach promocyjnych Serwisu (m.in. w Internecie, e-mailingu, prasie i telewizji).

VII. Zasady korzystania z Serwisu.

7.1 Wydawca zobowiązany jest w szczególności do:

7.1.1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

7.1.2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej; kilkukrotna Rejestracja Wydawcy w Serwisie; korzystanie z Kont innych Wydawców lub udostępnianie swojego Konta innym Wydawcom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Wydawców,

7.1.3. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Wydawców oraz dla Usługodawcy oraz Klientów i z poszanowaniem przysługujących im praw,

7.1.4. utrzymywania w poufności Hasła, tokenów dostępowych oraz wszelkich innych danych otrzymanych od Usługodawcy oraz dołożenia najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejścia w posiadanie w/w danych,

7.2. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte lub dezaktywowane bez uprzedniego powiadomienia.

7.3. Wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy Hasła.

7.4. Wydawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie Produktów.

7.5. Niezależnie od innych uprawnień opisanych w Regulaminie Usługodawca może pozbawić Wydawcę prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Wydawcę niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Wydawca:

7.5.1. podał w trakcie Rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

7.5.2. dopuści się innych zachowań, które są sprzeczne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Usługodawcy.

7.6. Wydawca , który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

VIII. Reklamacje.

8.1. W trakcie korzystania z Usługi Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi.

8.2. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usługi lub niewłaściwą ich jakość Wydawca może zgłaszać na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków

8.3. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:
a) uzyskiwanie informacji o Serwisie,
b) przyjmowanie zgłoszeń, o których mowa w 8.2. powyżej
c) pomoc w dokonywaniu przez Wydawcę Rejestracji,
d) złożenie reklamacji.

8.4. Wydawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca (1) od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Wydawcę.

8.5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Wydawcy, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta, Produktu lub Serwisu. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

IX. Odpowiedzialność.

9.1. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Wydawcy jest ograniczona do wartości Produktów jakie dany Wydawca licencjonował Klientom w ramach Konta w Trybie dystrybucji (według stanu na dzień zaistnienia zdarzenia wywołującego szkodę). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedochowania należytej staranności oraz utraconych korzyści Wydawcy.

9.2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu zawarcia i wykonywania Umów licencyjnych pomiędzy Wydawcą, a jego Klientami. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za przypadki i skutki wystąpienia przez Klientów z roszczeniami wobec Wydawcy jak również za sposób korzystania z Produktów przez Klientów.

9.3. Usługodawca nie zapewnia oraz nie gwarantuje Wydawcy żadnej liczby Klientów na licencjonowane przez niego Produkty oraz tego, że inny Wydawca nie udostępni Klientom Produktu konkurencyjnego. Usługodawca nie gwarantuje również, że w dowolnym i wybranym przez siebie momencie, a także bez uprzedniego poinformowania Wydawcy, Usługodawca nie zmieni, nie rozszerzy, nie rozwinie lub nie zmodyfikuje oprogramowania platformy sklepów Shoper.pl. W celu posiadania wiedzy na ten temat Wydawca powinien, we własnym zakresie oraz na bieżąco, zapoznać się z odpowiednimi informacjami jakie są udostępniane przez Usługodawcę.

9.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: (a) zgodność Produktów, ich działania i funkcji z przepisami obowiązującego prawa (np. z Ustawą o ochronie danych osobowych); (b) zgodność Produktów z umową zawartą pomiędzy Wydawcą, a Klientem; (c) ewentualne wady prawne i fizyczne Produktów, zawarte w nich błędy lub usterki, (d) brak prawidłowego działania (np. brak kompatybilności z oprogramowaniem sklepów platformy Shoper.pl), a także (e) jakiekolwiek naruszenie przez Produkt niniejszego Regulaminu. W przypadku jeżeli Produkty zawarte są w zasobach teleinformatycznych Wydawcy lub innego podmiotu (np. aplikacje hostowane na serwerach Wydawcy lub podmiotów trzecich) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłową łączność z w/w zasobami, stabilność działania Produktów, bezpieczeństwo i poufność danych przetwarzanych w ramach Produktów oraz działania i zaniechania podmiotów trzecich współpracujących w tym zakresie z Wydawcą.

9.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Wydawca, a które uniemożliwiają Wydawcy korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi;
b) utratę Produktów spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy;
c) niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej.
d) treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie.

9.6. Wydawca:
a) jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie, w celu korzystania z Usługi, sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem;
b) ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

9.7. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez Wydawcę w ramach Serwisu Produktu dojdzie (bezpośrednio lub pośrednio) do naruszenia przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Wydawcę lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Wydawcy złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Wydawca jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

9.8. W przypadku jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary umownej, kary lub grzywny w związku ze zdarzeniami, o których mowa w 9.7. powyżej, Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary umownej, kary lub grzywny. Wydawca zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

9.10. Wydawca zawierając z Właścicielem Serwisu umowę na świadczenie Usługi – powierza Właścicielowi Serwisu do przetwarzania dane osobowe Klientów, w stosunku do których to danych jest on ich administratorem, w oparciu o o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

X. Postanowienia końcowe.

10.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Wydawcą zostają poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

10.2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP.

10.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. W takim przypadku Usługodawca poinformuje o zmianie Wydawcę w treści wiadomości jaka zostanie przesłana na Konto Wydawcy lub jego Adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Wydawcę, w trybie przewidzianym w Regulaminie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu uważa się, że zmiana została przez Wydawcę zaakceptowana.

10.5. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana na stronie internetowej shoper.pl/regulamin/regulamin-appstore-wydawcy w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych