Regulamin – domena

Regulamin świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Shoper S.A. usługi polegającej na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych („usługi rejestracyjnej”)

Korzystanie z usługi rejestracyjnej warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych („usługi rejestracyjnej”),

Serwis – serwis internetowy www.shoper.pl prowadzony przez Shoper S.A.

Shoper/Organizator – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawia 9, (31-154) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171 o kapitale zakładowym 2 813 456 zł (w całości wpłacony), e-mail: [email protected],

Użytkownik – Przedsiębiorca, korzystający korzystająca z usług Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana

Abonent – Użytkownik, na którego rzecz ma nastąpić rejestracja domeny internetowej i którego dane zostały podane Organizatorowi we wniosku rejestracyjnym jako dane abonenta domeny,

Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego rejestratora,

Rejestrator – rejestrator domen internetowych, podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który bezpośrednio lub pośrednio jest uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

§3 Usługi rejestracyjne

Organizator świadczy usługi rejestracyjne polegające na pośrednictwie w rejestracji domen internetowych na rzecz Abonentów.
Umowa o świadczenie usługi rejestracyjnej zostaje zawarta pomiędzy Organizatorem a Abonentem z chwilą otrzymania przez Organizatora elektronicznego wniosku rejestracyjnego Abonenta, prawidłowo wypełnionego oraz przesłanego przez Abonenta przy pomocy udostępnionych w Serwisie aplikacji komunikacyjnych. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem punktu 6 oraz punktu 7 poniżej niniejszego Regulaminu.

W trakcie składania zamówienia – do momentu przesłania formularza zamówienia – Abonent posiada możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru usługi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

W ramach zawartej umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej Organizator zobowiązany jest do pośrednictwa w rejestracji domeny internetowej o nazwie wskazanej przez Abonenta we wniosku rejestracyjnym – z zastrzeżeniem postanowień punktu 6 i 7poniżej niniejszego Regulaminu.

Zawarcie umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej skutkuje jednoczesnym udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do reprezentacji Abonenta przed Rejestratorem.

Organizatorowi przysługuje prawo odmowy świadczenia usługi rejestracyjnej w przypadku gdy:
– domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
– w stosunku do domeny prowadzone jest już postępowanie rejestracyjne wszczęte wcześniej przez innego Użytkownika,
– Abonent poda niekompletne, nieprawdziwe lub błędne dane konieczne do dokonania rejestracji domeny, w tym wymagane przez Rejestratora,
– nazwa domeny jest nazwą województwa, powiatu lub gminy, a Abonentem nie jest uprawniony organ administracji rządowej lub samorządowej,
– do nazwy domeny rości sobie prawa osoba trzecia, która prawa te wiarygodnie wykazała,
– rejestracja domeny jest niemożliwa z innych niezależnych od Organizatora przyczyn.

Odmowa świadczenia usługi rejestracyjnej z przyczyn określonych w punkcie poprzedzającym skutkuje nie zawarciem umowy o świadczenie tej usługi.

W przypadku rejestracji domeny polskiej zastosowanie mają zasady rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych NASK zamieszczone na głównej witrynie internetowej NASK, przeznaczonej do rejestracji nazw domen internetowych http://www.dns.pl .
Rejestracja domeny w ramach świadczenia usługi rejestracyjnej następuje na okres 1 roku. Okres ten biegnie od chwili zarejestrowania domeny przez Rejestratora.

Po upływie okresu, na jaki domena została zarejestrowana domena może zostać ponownie zarejestrowana za pośrednictwem Organizatora na kolejny rok, z tym zastrzeżeniem, że pośrednictwo to wymaga zawarcia pomiędzy Abonentem a Organizatorem kolejnej umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej.

Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Abonent następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

§4 Płatności

Usługa rejestracyjna jest odpłatna. Wysokość opłaty z tego tytułu, w tym opłaty z tytułu ponownej rejestracji domeny na kolejny okres, wskazana jest w cenniku Organizatora który obowiązuje – odpowiednio- w dniu zawarcia umowy oraz w dniu danego przedłużenia umowy.
Zmiana cennika nie dotyczy Abonentów, którzy w momencie jej dokonania korzystają już z usług rejestracyjnych w ramach umowy abonamentowej.

W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Abonentów korzystających z usługi w ramach okresu abonamentowego, Abonentowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Abonenta.

Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

Opłaty z tytułu świadczenia usługi rejestracyjnej są niepodzielne i nie podlegają zwrotowi w przypadku należytego wykonania usługi, w tym także w przypadku, gdy Abonent nie korzysta z zarejestrowanej domeny internetowej, w przypadku utraty praw do domeny z przyczyn stanowiących następstwo okoliczności, za których powstanie Organizator nie ponosi odpowiedzialności lub jej przeniesienia przez Użytkownika do innego Rejestratora.

Opłata z tytułu świadczenia usługi rejestracyjnej powinna zostać uregulowana przez Abonenta w terminie 14 dni od dnia przesłania Organizatorowi wniosku o rejestrację domeny. W tym samym terminie – licząc od dnia przesłania Organizatorowi wniosku o ponowną rejestrację domeny – powinna zostać uregulowana opłata z tytułu ponownej rejestracji domeny – z tym zastrzeżeniem, że w takim przypadku płatność nie może zostać uregulowana później niż na 14 dni przed upływem dotychczasowego okresu rejestracji. Organizator zobowiązuje się do poinformowania Abonenta w formie elektronicznej, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, o nadchodzącym upływie okresu rejestracji domeny.

Nieuregulowanie wymaganej należności w wyznaczonym terminie skutkuje wygaśnięciem zawartej z Abonentem umowy o świadczenie usług rejestracyjnych. W takim przypadku wniosek o rejestrację domeny zostaje usunięty z listy oczekujących na realizację wniosków rejestracyjnych.

W przypadku terminowego uregulowania przez Abonenta należności z tytułu usługi rejestracyjnej Organizator zobowiązany jest przystąpić do wykonania usługi w takim czasie, aby zarejestrowanie domeny było możliwe w terminie 72 h, licząc od momentu zapłaty powyższej płatności.

§5 Odpowiedzialność Abonenta i Organizatora

Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność prawną za skutki ewentualnego naruszenia praw osób trzecich w związku z rejestracją domeny internetowej w złej wierze.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
– wyrejestrowanie domeny przez Rejestratora w przypadku niedopełnienia terminowej płatności związanej z przedłużeniem okresu rejestracji Domeny,
– zablokowanie, zajęcie lub usunięcie Domen przez inny podmiot, w tym wskutek nieuregulowania przez Abonenta opłaty abonamentowej,
– rejestrację Domeny w złej wierze po stronie Abonenta, w tym związane z tym naruszenie praw osób trzecich,
– dokonanie zmian w konfiguracji Domeny, usunięcie Domeny przez podmiot nieuprawniony, w szczególności w związku z utratą przez Abonenta danych autoryzacyjnych do Domeny,
– opóźnienie rejestracji Domeny przez Rejestratora wynikające z przyczyn niezależnych od Organizatora.

Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usługi rejestracyjnej jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej z tego tytułu przez Abonenta.

§6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Shoper S.A.

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne, ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.

Przetwarzanie danych osobowych przez Shoper S.A. odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
Shoper S.A. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.

§7 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia usługi rejestracyjnej.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy Organizatora [email protected]
Organizator rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 90 dni . Informację na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji Organizator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mailowy.

§8 Zmiany Regulaminu

Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. Zmiana postanowień Regulaminu nie wpływa na zmianę warunków zawartej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usługi rejestracji w okresie abonamentowym, w którym doszło do zmiany Regulaminu. W takim przypadku postanowienia zmodyfikowanego Regulaminu odnoszą się do warunków świadczenia usługi w kolejnym okresie abonamentowym, o ile umowa zostanie przedłużona przez Abonenta na ten okres, a Abonent wyrazi zgodę na nowy Regulamin.

Umowa o świadczenie usługi rejestracji zawierana jest w języku polskim.

Abonenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Abonentowi istotnych postanowień umowy o świadczenie usługi Hostingu następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych