Regulamin newslettera Serwisu Shoper

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu oraz e-commerce, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Serwisie.

Serwis – serwis internetowy Shoper prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.shoper.pl/

Usługodawca – Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ul. Pawia 9, (31-154) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000395171, NIP 9452156998, nr REGON 12149520300000, o kapitale zakładowym 2 811 500,00 zł (w całości wpłacony).
Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera lub przypisany do konta Usługobiorcy w Serwisie jeśli Usługobiorca zapisał się do Newslettera wybierając odpowiednią opcję w Serwisie.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter bez wykorzystania swojego konta w Serwisie w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail lub na adres e-mail przypisany do konta użytkownika – w przypadku Usługobiorcy zapisującego się do usługi z poziomu konta, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected] lub zmieniając ustawienia w odpowiednim miejscu w koncie użytkownika – jeśli Usługobiorca takie posiada.

7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera lub zmiana ustawień w odpowiednim miejscu w koncie użytkownika będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected]

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy, nie posiadającego konta użytkownika w Serwisie przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez niego zgody na otrzymywanie Newslettera. Dane osobowe w przypadku, gdy wysyłka Newslettera oznacza świadczenie usługi przez Usługodawcę są przetwarzane na podstawie umowy i w celu jej realizacji. Każdorazowo przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy, posiadającego konto użytkownika w Serwisie zawiera Polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych dla Usługobiorcy, nie posiadającego konta użytkownika w Serwisie:

I. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pawiej 9, (31 – 154).

II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się, pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres e – mail: [email protected]

III. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi jest dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie Newslettera.

IV. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

V. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych, również tym, którym dane Administrator powierza do przetwarzania np. firmom informatycznym.

VI. W związku z tym, że Administrator w swojej działalności korzysta z narzędzi i usług dostarczanych przez różne podmioty, również spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej EOG) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza EOG. Administrator stosuje wówczas odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Rozdziale V RODO. Więcej informacji na temat transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia można uzyskać u Administratora, kontaktując się w sposób określony w pkt. I i/lub II.

VII. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do czasu zakończenia wydawania Newslettera.

VIII. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych;
d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. W ramach naszej działalności dokonujemy profilowania. Profilowanie to polega na automatycznej ocenie, jakimi produktami lub usługami możecie być Państwo zainteresowani, wykorzystując do tego informacje o pobieranych przez Państwo treściach. Dzięki temu przesyłane informacje będą bardziej dostosowane do Państwa potrzeb.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Państwa skutków prawnych lub wpływających na Państwo w podobnie istotny sposób.

X. Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie www. shoper.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.