Regulamin sklepu ze stylami graficznymi

Regulamin sklepu ze stylami graficznymi

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1.1
Niniejszy dokument określa wiążące zasady korzystania ze Stylów Graficznych. Regulamin oraz inne dokumenty i informacje, do których odsyła, określają w szczególności warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umowy Licencyjnej dotyczącej korzystania ze Stylów Graficznych; prawa i obowiązki Użytkowników; ograniczenia w korzystaniu ze Stylów Graficznych; a także tryb postępowania reklamacyjnego. Niniejszy dokument, jak i Style Graficzne skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, co oznacza, że stroną Umowy Licencyjnej może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem. Niezależnie od niniejszego Regulaminu Użytkownik korzystający z Serwisu Internetowego, w tym ze Sklepu Internetowego Shoper, obwiązany jest do przestrzegania regulaminu świadczenia danej usługi, dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

1.2
Właścicielem Serwisu Internetowego Shoper oraz podmiotem uprawnionym zgodnie z niniejszym Regulaminem do autorskich praw majątkowych do Stylów Graficznych jest spółka Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 2.811.500,00 zł (w całości wpłacony); NIP: 9452156998; REGON: 121495203; adres poczty elektronicznej: [email protected].

DEFINICJE
§ 2

2.1
Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1 CENNIK – cennik korzystania ze Stylu Graficznego dostępny na stronie Serwisu Internetowego.

2.1.2 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.1.3 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.4 PRAWO AUTORSKIE – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.).

2.1.5 REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania ze Stylów Graficznych określający wraz z innymi dokumentami i informacjami, do których odsyła, wiążące zasady korzystania ze Stylów Graficznych.

2.1.6 SERWIS INTERNETOWY, SERWISY INTERNETOWY SHOPER, SHOPER.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://shoper.pl/ oraz jego poddomenami.
2.1.7 SKLEP INTERNETOWY, SKLEP INTERNETOWY SHOPER – sklep internetowy Użytkownika udostępniany mu przez Usługodawcę w ramach Shoper.pl zgodnie z odrębnym regulaminem dostępnym na stronie Serwisu Internetowego.

2.1.8 STYL GRAFICZNY– szablon, skórka, styl graficzny, layout lub kompozycja dla Sklepu Internetowego Shoper wraz z pozostałymi elementami, dodatkami i funkcjonalnościami stanowiącymi ich integralną część, wskazanymi w opisie danego Stylu Graficznego, stanowiące utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będące lub mogące być przedmiotem Umowy Licencji między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

2.1.9 USŁUGODAWCA; SHOPER – spółka Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 2.811.500,00 zł (w całości wpłacony); NIP: 9452156998; REGON: 121495203; adres poczty elektronicznej: [email protected].

2.1.10 UMOWA LICENCYJNA, LICENCJA – umowa udzielenia licencji na korzystanie ze Stylu Graficznego zawierana albo zawarta między Użytkownikiem, a Usługodawcą.

2.1.11 UŻYTKOWNIK – każda (1) osoba fizyczna, dla której korzystanie ze Stylów Graficznych związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać ze Stylów Graficznych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.12 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Licencji Stylu Graficznego z Usługodawcą.

ZAMÓWIENIE I UDOSTĘPNIENIE STYLU GRAFICZNEGO
§ 3

3.1
Warunkiem zainstalowania i korzystania ze Stylu Graficznego jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności dokonanie należnej płatności za Styl Graficzny. Brak akceptacji Regulaminu oraz brak dokonania płatności uniemożliwia instalację i korzystanie ze Stylu Graficznego.

3.2
Przedmiotem Umowy Licencji mogą być Style Graficzne dostępne w Shoper.pl. Dostępne Style Graficzne wskazane są Użytkownikowi w ramach jego Sklepu Internetowego Shoper po zalogowaniu w zakładce “Sklep ze Stylami Graficznymi”.

3.3
Złożenie Zamówienia na Styl Graficzny następuje po wykonaniu przez Użytkownika łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia na Styl Graficzny i (2) jego wysłaniu poprzez kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu zamówienia niezbędne jest wybranie przez Użytkownika Stylu Graficznego, który ma być przedmiotem Umowy Licencji oraz sposobu płatności. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Przyjęcie Zamówienia do realizacji (zawarcie Umowy Licencji) następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Stylu Graficznego przez Użytkownika, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Użytkownika pełnej płatności za udzielenie Licencji na Styl Graficzny.

3.4
Zawarcie Umowy Licencyjnej może nastąpić także na inne prawem przewidziane sposoby, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – w takim wypadku w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.

3.5
Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Licencji:

3.5.1
Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

3.5.2
Płatności elektroniczne i kartą płatniczą.

3.6
Użytkownik obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Licencji. Użytkownik nie ma możliwości rozpoczęcia korzystania ze Stylu Graficznego w przypadku nie dokonania uprzednio należnej płatności.

3.7
Styl Graficzny objęty Umową Licencji zostaje udostępniony Użytkownikowi przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Użytkownika, nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych. Udostępnienie Stylu Graficznego Użytkownikowi następuje w ramach jego Sklepu Internetowego Shoper w zakładce Galeria Stylów.

3.8
Zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego lub Stylu Graficznego nie uprawnia Użytkownika do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STYLU GRAFICZNEGO, LICENCJA
§ 4

4.1
Niniejszy punkt Regulaminu określa szczegółowe warunki korzystania przez każdego Użytkownika ze Stylu Graficznego (Licencja). Każdy Użytkownik korzystający ze Stylu Graficznego obowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania ze Stylu Graficznego (Licencji).

4.2
Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że udzielenie Licencji i jej zakres ma na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie ze Stylu Graficznego jedynie do własnych celów prowadzonej działalności, to jest prowadzenia Sklepu Internetowego Shoper przez Użytkownika. Oznacza to, że poza tym zakresem Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy Stylu Graficznego objętego ochroną Prawa Autorskiego. Jeden Styl Graficzny może być wykorzystany przez jednego Użytkownika tylko w jednym Sklepie Internetowym Użytkownika, co nie ogranicza prawa Usługodawcy do udzielenia kolejnych Licencji innym Użytkownikom na ten sam Styl Graficzny lub temu samemu Użytkownikowi na kolejny Sklep Internetowy.

4.3
Usługodawca nie gwarantuje, że Styl Graficzny jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie w stanie obsługiwać Styl Graficzny bez problemów i zakłóceń.

4.4
Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Stylu Graficznego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Stylowi Graficznemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

4.5
Struktura, organizacja oraz kod źródłowy Stylu Graficznego jest wartościową tajemnicą handlową Usługodawcy i jego dostawców. Styl Graficzny jest także chroniony przez Prawo Autorskie oraz przez właściwe umowy międzynarodowe. Styl Graficzny należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Użytkownik ma prawo kopiować oraz modyfikować Styl Graficzny wyłącznie w ramach jednego Sklepu Internetowego Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za modyfikacje dokonane przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie zwiększać funkcjonalności Stylu Graficznego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Znaki handlowe muszą być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.6
Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest udzielenie Użytkownikowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i niezbywalnej licencji na korzystanie ze Stylu Graficznego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Licencja obejmuje także wszelkie uaktualnienia, zmodyfikowane wersje, poprawki, dodatki oraz kopie Style Graficznego. Korzystanie ze Stylu Graficznego oznacza między innymi uzyskanie dostępu, instalowanie, ładowanie, kopiowanie lub jakiekolwiek inne uzyskiwanie korzyści ze Stylu Graficznego.

4.7
Udzielenie Licencji następuje w momencie rozpoczęcia korzystania ze Stylu Graficznego przez Użytkownika, nie wcześniej jednak niż momencie dokonania przez Użytkownika pełnej płatności za udzielenie Licencji na Styl Graficzny. Warunkiem korzystania ze Stylu Graficznego jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wymaganej płatności, brak akceptacji oraz nie dokonanie płatności uniemożliwia korzystanie ze Stylu Graficznego.

4.8
Licencja zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika ze Sklepu Internetowego Shoper.

4.9
Korzystanie ze Stylu Graficznego (udzielenie Licencji) jest odpłatne na zasadach wskazanych w Cenniku.

4.10
Licencja nie upoważnia do pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania oraz użyczania Stylu Graficznego. Licencja zostaje udzielona wyłącznie Użytkownikowi i jedynie taki Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Stylu Graficznego w zakresie wynikającym z niniejszego Regulaminu.

4.11
Użytkownik w ramach udzielonej Licencji ma prawo do korzystania ze Stylu Graficznego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z zawartą Umową Licencyjną, niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich na następujących polach eksploatacji: (1) Użytkownik jest uprawniony do instalacji Stylu Graficznego w jednym Sklepie Internetowym Shoper Użytkownika oraz (2) Użytkownik jest uprawniony do trwałego lub czasowego zwielokrotniania Stylu Graficznego w całości lub w części w celu jego publicznego wyświetlania lub odtwarzania w Internecie, w jednym Sklepie Internetowym Shoper Użytkownika. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Stylu Graficznego, w tym najmu Stylu Graficznego lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Stylu Graficznego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania ze Stylu Graficznego oraz (3) do wprowadzenia Stylu Graficznego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

4.12
Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Stylu Graficznego (rezygnacji z korzystania ze Stylu Graficznego) poprzez jego odinstalowanie. Usunięcie Stylu Graficznego nie zwalnia Użytkownika z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie ze Stylu Graficznego ani nie uprawnia do otrzymania zwrotu uiszczonej płatności.

4.13
Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy Użytkownik nie wypełni lub narusza jej postanowienia.

4.14
Usługodawca zastrzega, że niektóre elementy Stylu Graficznego są dostarczane przez niezależnych dostawców i mogą być obiektem innych terminów i warunków niż zawarte w niniejszym Regulaminie, które Użytkownik obowiązany jest przestrzegać.

4.15
Usługodawca może udostępnić Użytkownikowi aktualizacje Stylu Graficznego. W takim wypadku Użytkownik zostanie o tym poinformowany poprzez podanie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany o zakresie aktualizacji i będzie miał możliwość pobrania zaktualizowanego Stylu Graficznego. Jeżeli Styl Graficzny jest uaktualnieniem z poprzedniej wersji, Użytkownik musi posiadać ważną Licencję na poprzednią wersję Stylu Graficznego aby legalnie użytkować uaktualnioy Styl Graficzny, chyba że Usługodawca postanowi inaczej. Aktualizacja jest traktowana jako część Stylu Graficznego i podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.

4.16
Niniejszy Regulamin ani Umowa Licencyjna nie udziela Użytkownikowi żadnych praw związanych ze znakami towarowymi i usługowymi Usługodawcy.

OGRANICZONA GWARANCJA NA STYL GRAFICZNY
§ 5

5.1
Usługodawca gwarantuje Użytkownikowi, że Styl Graficzny będzie działał prawidłowo w Sklepie Internetowym Shoper Użytkownka wyświetlanym w przeglądarkach internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz Safari – do dwóch wersji wstecz oraz przy założeniu, że Styl Graficzny jest użytkowany zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz jego przeznaczeniem. Nieistotne różnice wydajności lub właściwości Stylu Graficznego nie stanowią prawa do reklamacji. Jeżeli Styl Graficzny nie działa prawidłowo, całkowita odpowiedzialność Usługodawcy i jedyne odszkodowanie lub zadośćuczynienie wobec Użytkownika polega na, zależnie od wyboru Usługodawcy, wymianie Stylu Graficznego lub zwrocie uiszczonej przez Użytkownika opłaty za Licencję. Powyższe uprawnienia nie wykluczają dochodzenia roszczeń na podstawie bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

5.2
Powyższa ograniczona gwarancja stanowi jedyne i wyłączne zobowiązanie Usługodawcy i jego dostawców w razie złamania warunków niniejszego Regulaminu lub Umowy Licencyjnej. Usługodawca i jej dostawcy nie gwarantują i nie mogą gwarantować wydajności lub efektywności użytkowania Stylu Graficznego. Poza postanowieniami powyższej gwarancji, i dla jakichkolwiek innych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, niezależnie od tego czy mogą one być uchylone przez lokalne prawodawstwo, Usługodawca i jego dostawcy nie dają żadnych gwarancji, warunków, postanowień i ustaleń, zarówno jawnych jak i dorozumianych, ustalonych umownie czy zwyczajowych jak i w jakiejkolwiek innej postaci, włączając w to (ale nie ograniczając) możliwe naruszenie praw autorskich osób trzecich, integracje, satysfakcję z jakości lub użyteczności do konkretnych zastosowań. Postanowienia niniejszego punktu nie wygasają wraz z zakończeniem (z jakiejkolwiek przyczyny) Umowy Licencyjnej, co jednakowoż nie daje Użytkownikowi prawa do dalszego korzystania ze Stylu Graficznego po zakończeniu Umowy Licencyjnej.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
§ 6

6.1
Usługodawca licencjonuje Styl Graficzny w formie, w jakiej zostało ono dostarczone i nie czyni żadnych dorozumianych lub wyrażonych otwarcie zapewnień, co do użyteczności do konkretnych zastosowań. W żadnym wypadku Usługodawca oraz jego dostawcy nie odpowiadają za szkody lub naruszenia praw osób trzecich spowodowane pośrednio lub bezpośrednio przez funkcjonowanie Stylu Graficznego, włączając w to szkody spowodowane przez niemożność użytkowania, przerw w pracy oraz jakiekolwiek powtarzalne, incydentalne lub specjalne szkody wszelkiego rodzaju, włącznie z utratą zysków lub redukcji kosztów, niezależnie od tego, czy przedstawiciel Usługodawcy został poinformowany o możliwości wystąpienia takiej szkody, lub roszczeń osoby trzeciej. Żadne z ograniczeń zawartych w niniejszym Regulaminie nie ogranicza odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu śmierci lub utraty zdrowia spowodowanej umyślnym działaniem Usługodawcy. Użytkownik wyraźnie potwierdza prawo Usługodawcy do działania w imieniu swoich dostawców wyłącznie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności, wyłączenia i/lub ograniczenia obowiązków lub zobowiązań określonych w niniejszym punkcie.

6.2
Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconego wynagrodzenia z tytułu Umowy Licencyjnej. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§ 7

7.1
Reklamacje związane z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym z Umową Licencyjną lub korzystaniem ze Stylu Graficznego Użytkownik może składać, pod rygorem utraty roszczeń, w terminie 30 dni od daty wystąpienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji:

7.1.1
pisemnie na adres: ul. Pawia 9, 31-154 Kraków.

7.1.2
w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

7.2
Użytkownik obowiązany jest do podania w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Użytkownika; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację. Brak podania wymaganych danych może skutkować nierozpatrzeniem reklamacji przez Usługodawcę.

7.3
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w tym terminie nie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 8

8.1
Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Licencyjnej zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Licencyjnej w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

8.2
Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Licencyjną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.

8.3
W wypadku usunięcia, odinstalowania, zaprzestania lub rezygnacji w jakikolwiek inny sposób z korzystania ze Stylu Graficznego Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

8.4
Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9

9.1
Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

9.2
Wszelkie spory dotyczące niniejszego Regulaminu oraz Umowy Licencyjnej będą rozstrzygane na mocy prawa polskiego. Niniejszy Regulamin oraz Umowa Licencyjna nie podlega ustaleniom Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowych Umowach Sprzedaży Towarów, której zastosowanie jest niniejszym jednoznacznie wyłączone

9.3
Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9.4
Niniejsza Regulamin stanowi całość porozumienia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem oraz zastępuje wszelkie poprzednie porozumienia oraz oświadczenia pisemne lub ustne, dotyczące kwestii zawartych w niniejszym Regulaminie.

9.5
Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca i Użytkownik zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

9.6
Zmiana Regulaminu: Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania prawem, to jest Użytkownik został powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

9.7
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe odrębne regulaminy dostępne na stronie Serwisu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.