Licencja Samodzielna

REGULAMIN LICENCJI SAMODZIELNEJ

Regulamin udostępniania oprogramowania sklepów internetowych na czas oznaczony oraz pomocy technicznej.

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Shoper S.A., usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na czas oznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.
Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na czas oznaczony oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, w tym jego zaktualizowanych wersji oraz udzielaniu pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania;
Serwis – serwis internetowy www.shoper.pl, prowadzony przez Shoper S.A.;
Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego;
Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr. 24, poz. 83, z późn. zm.), służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany przez Shoper w ramach Usługi świadczonej na podstawie Regulaminu;
Asysta – udostępnianie Użytkownikowi zaktualizowanych wersji Oprogramowania oraz wsparcie techniczne Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania, a także udzielanie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń;
Shoper – właściciel i administrator Serwisu, tj. – Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Władysława Łokietka 79, (31-280) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000395171 o kapitale zakładowym 2 811 500 zł, e-mail: [email protected];
Usługa – usługa świadczona przez Shoper na rzecz Użytkownika na podstawie niniejszej umowy;
Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi oraz usług Serwisu w związku ze swoją działalnością gospodarczą zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).
Przedsiębiorca – podmiot nie będący Konsumentem (w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny), w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną;
Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z usług Serwisu.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego

Shoper oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.
Warunki świadczenia usługi

§4 Postanowienia wstępne

Korzystanie z Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zamówienia oraz wypełnieniu formularz zamówienia.
Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta z chwilą skorzystania przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu poprzez formularz na stronie.
Shoper nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do logowania w Serwisie oraz panelu administracyjnym sklepu internetowego Użytkownika.
Przed skorzystaniem z odpłatnej Usługi Użytkownik ma prawo nieodpłatnie, przez okres 14 dni testować wersję próbną Oprogramowania, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i respektowania jego postanowień.
Zakazane jest umieszczanie w Sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:
– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich,
– godzących w dobra osobiste osób trzecich,
– sprzecznych z dobrymi obyczajami,
– mających charakter pornograficzny,
– innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Shoper nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Shoper przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.
Shoper oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
Do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera.

§5 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

W ramach udzielonej przez Shoper odpłatnej i niewyłącznej licencji Użytkownik jest uprawniony do pobrania Oprogramowania z Serwisu oraz jego zainstalowania na wybranym przez Użytkownika serwerze, z tym zastrzeżeniem, że serwer ten musi uwzględniać warunki techniczne przewidziane przez Shoper w odniesieniu do poszczególnych wersji Oprogramowania. Użytkownik jest również uprawniony do wyświetlania i stosowania Oprogramowania (zwielokrotnienie tymczasowe).
Na potrzeby instalacji Oprogramowania Użytkownikowi zostaje udostępniony w Serwisie specjalny klucz instalacyjny – do pobrania przez Użytkownika.
Oprogramowanie może zostać zainstalowane w ramach jednej domeny internetowej Użytkownika, którą Użytkownik zobowiązany jest wskazać Administratorowi. Domena ta może zostać zmieniona przez Użytkownika. O zamiarze zmiany domeny, w ramach której Użytkownik planuje kontynuować korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik zawiadamia Serwis drogą e-mailową. W takim przypadku Użytkownikowi zostaje udostępniony nowy klucz instalacyjny umożliwiający instalację Oprogramowania w ramach nowej domeny.
Użytkownikowi przysługuje prawo:
– korzystania z Oprogramowania w okresie obowiązywania umowy, wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem;
– modyfikowania Oprogramowania – z tym zastrzeżeniem, że Shoper nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania wynikające z takich modyfikacji, a autorskie prawa majątkowe do modyfikacji oraz opracowania Oprogramowania z momentem ich ustalenia przechodzą na Shoper;
– sporządzenia kopii zapasowej Oprogramowania – z tym zastrzeżeniem, że kopia ta nie może być wykorzystywana równocześnie ze skopiowanym Oprogramowaniem.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania lub jego kopii osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika. Użytkownik może jednak udostępnić kod źródłowy Oprogramowania osobie trzeciej w związku z powierzeniem jej modyfikacji Oprogramowania, z tym zastrzeżeniem, że Użytkownik zobowiązany jest wówczas do poinformowania tej osoby o zakazie dalszego udostępniania kodu źródłowego Oprogramowania.
Użytkownik zobowiązany jest umieścić w sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Shoper poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego napisu „sklep internetowy Shoper.pl” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową Shoper. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania.
Użytkownikowi przysługuje prawo pobierania z Serwisu (za pośrednictwem panelu administracyjnego zawartego w Oprogramowaniu) oraz korzystania z zaktualizowanych wersji Oprogramowania – w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty udostępnienia Oprogramowania Użytkownikowi przez Shoper. Prawo to Użytkownikowi jednak nie przysługuje w przypadku dokonania przez niego modyfikacji Oprogramowania. Pobranie przez Użytkownika zaktualizowanej wersji Oprogramowania związane jest z jej zainstalowaniem w miejsce wersji dotychczasowej.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku samodzielnego wprowadzenia przez niego zmian w Oprogramowaniu w zakresie jego wyglądu lub funkcjonalności, udostępniane przez Shoper zaktualizowane wersje Oprogramowania mogą nie współdziałać ze zmodyfikowanymi przez Użytkownika plikami. W takiej sytuacji Użytkownik nie ma prawa żądać od Shoper dostosowania zaktualizowanych wersji Oprogramowania do zmodyfikowanych przez siebie plików.
Shoper nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Oprogramowania spowodowane niepoprawnym wykorzystywaniem przez Użytkownika funkcjonalności Oprogramowania, od których zależy jego stabilność i jakość działania.
Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej:
– udostępnianie Użytkownikowi zaktualizowanych wersji Oprogramowania oraz
– wsparcie techniczne Użytkownika w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania – polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w okresie pierwszych 12 miesięcy od daty udostępnienia Użytkownikowi pierwszej wersji Oprogramowania.
W ramach Asysty Shoper przekazuje Użytkownikowi porady dotyczące Oprogramowania lub prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem tego Oprogramowania, w tym w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń w Oprogramowaniu. Asysta w zakresie wsparcia technicznego nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji, gdy problemy z Oprogramowaniem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika.
Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do logowania w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Shoper.
W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Shoper ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna). Prawo to wygasa w przypadku niezgłoszenia błędu Shoper w terminie 6 miesięcy od dnia zainstalowania przez Użytkownika ostatniej wersji Oprogramowania oraz w sytuacji, gdy problemy z Oprogramowaniem wystąpiły w wyniku jego modyfikacji przez Użytkownika.
Korzystanie z Usługi jest odpłatne. Zasady płatności są następujące:
– opłata z tytułu korzystania z Usługi jest pobierana w wysokości określonej w cenniku obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi – w opłacie tej mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania w okresie 12 miesięcy od udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania oraz opłata z tytułu Asysty świadczonej w okresie 12 miesięcy od udostępnienia Użytkownikowi Oprogramowania;
– opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata z tytułu Asysty, świadczonych w kolejnych okresach dwunastomiesięcznych po upływie 12 miesięcy od udostępnienia Użytkownikowi pierwszej wersji Oprogramowania pobierane są w wysokości określonej w cenniku aktualnym na dzień ostatniego dnia roboczego poprzedniego okresu dwunastomiesięcznego świadczenia usługi na rzecz tego Użytkownika W przypadku jeżeli zmiana cennika dotyczy Użytkowników korzystających z usługi w ramach Umowy, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany cennika, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania.
W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy cennik obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usługi Użytkownik uzyskuje licencję na ograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania oraz Asysty. Korzystanie z Usługi może być połączone z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi Serwera usługi Domeny internetowej oraz usługi Indywidualnej szaty graficznej – na warunkach określonych w regulaminach dotyczących tych usług.
Odpowiedzialność Shoper z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi ogranicza się do równowartości opłaty z tytułu jej wykonania określonej w cenniku aktualnym na dzień wystąpienia szkody.
Shoper nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:
– jego zmodyfikowaniem przez Użytkownika;
– jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym nieprawidłowym administrowaniem na serwerze;
– wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika;
– wadliwym współdziałaniem Oprogramowania z zewnętrznymi systemami programistycznymi w przypadku nieskorzystania przez Użytkownika z opcji aktualizowania Oprogramowania;
– działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Shoper lub siły wyższej.

§6 Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Serwisu jest Shoper natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Sklepu internetowego Użytkownika jest Użytkownik.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu realizacji Usługi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się w Polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci.
W przypadku gdy w ramach świadczenia Usługi ma miejsce powierzenie przetwarzania danych osobowych będzie się ono odbywać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu.
Shoper zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a zwłaszcza od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).
Shoper stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

§7 Reklamacje

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących jakości świadczenia Usług.
2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy [email protected].
3. Shoper rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną.

§8 Postanowienia końcowe

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, przedłużenie umowy o świadczenie Usługi oraz realizacja Asysty na zasadach wskazanych w Regulaminie możliwa jest tylko do końca opłaconego przez Użytkownika, aktualnego okresu rozliczeniowego, w każdym razie nie później niż do dnia 3 .01.2020 r., z którym to dniem zostanie zakończone wszelkie wsparcie dla Licencji Samodzielnej.
W celu dalszej realizacji Asysty i umożliwienia korzystania z Oprogramowania Użytkownik może skorzystać z wersji abonamentowej Oprogramowania. Regulamin tej usługi znajduje się pod: tym linkiem
Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
W przypadku jeżeli zmiana Regulaminu dotyczy Użytkowników korzystających już z Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu powiadomienia na temat zmiany Regulaminu, bez konieczności uiszczenia żadnego odszkodowania. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika.
Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres: ul. Władysława Łokietka 79, 31-280 Kraków
Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest w języku polskim.
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.
Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Shoper.

Załącznik I
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych